Gamo ya Dipudi tša Maswi

© Chris Daly

Tšweletšo ya maswi a pudi e gola kgweding ya mathomo goba tše pedi morago ga go tswala. Kholostramo, maswi a mathomo ao go tšwa matsweleng, e lego a bohlokwa mašoleng a mmele a potšane.
Dipotšane di ka tšewa go bomma tšona ka morago ga beke gomme tša godišwa ka thoko, ka e ka bago litara ya 1 ya maswi ka letšatši, dikemedi tša maswi le tšona di ka šomišwa. Pudi ya poelo ya godimo Saanen e ka tšweletša 1 200 ya Dilitara tša maswi mo kgweding tše lesome. Nepo ya tšweletšo ya bophelo kamoka e laolwa ke monono wa yona, tšweletšo ya maswi, malwetši (ga e hwetše mastitis) le sebopego sa mmele sa go swana le letswele le tiilego le maoto a maatla.

Didirišwa tša Gamo ya Dipudi

©Gavin Cressley Fire Fly Farm.J
Go gama dipudi o tla nyaka lefelo le hlwekileng la go gamela, meetse le pakete ye e hlwekilego di a nyakega. Setentshe sa bogamelo le sona se ka rekwa. Gamo e swanetše go ba boitemogelo bjo bo botse bja dipudi-di fe tša go ja ge o le gare o gama.
Dipudi tša maswi di swanetše go swara ka bonalo le ka tlhokomelo. Go gama ka diatla go lapša kudu gomme mogami wa palogare a ka lapa kudu ge e le gore o swatše go gama dipudi nakpo ya go feta diiri tše pedi. Akanya go reka motšhene wa bogamelo eupša hlokomela gore o ka reka motšhene, o o ka bago o monnyane ka pela. Maswi a swanetše go fodišwa ka lebelo ka mo go kgonagalago go 4°C. Ka lebakeng la bokaakang bjo bogolo bja maswi akanya ka go reka tanka ya go fodiša ya bogolo bjo bo lekanego swara tšweletšo ya bokamoso ya maswi.

Maphelo a Maswi

©Chris Daly
Ka ga swana le mohuta ofe wa maswi, maphelo a bohlokwa kudu. Maswi a swanetše go a go hlweka ka moo go kgonegago gomme a swanetše go fodišwa a bolokwa ka 4 ° C. Go dula go na le ditwatši tše dingwe di ka maswi ao a sego a šongwa, ka fao ditiro tša maphelo di latelelwa kudu. Ka ntle le ge maswi a beilwe a tonya (ka fase ga 4 ºC) ditwatši di tla oketšega ka bjako gomme tša senya maswi. Se sekaone go se dira ke go ruthetša maswi, gomme ka tsela ye o bolaya twatši efe goba efe yeo e ka bago gogo go ona. Ga go hlokagale go tliša maswi go bediša ka ge se se tla fetoša mohlodi wa maswi. Le ge go le bjalo, ge e le gore a swarwe ka 63 ºC metsotsong ye 30, twatše e tla hwa, eupša mohlodi le mohola wa dijo di tla be di sa fetolwa, le ge e le ka moka. Tshepedišo ye e bitšwa pasteurization. Metšhene ya pasteurization ya sebjalebjale e fišo go fihla 73 ºC metsotso ye 15.

Phuthelo ya Maswi

Go tlatša ditšhelo, ka maswi a dipudi, o swanetše go reka maemong a go hlwekišitšwe twatši gomme di sa tšhomišo poeletšo.
Maswi ao a pasteurized a ka tšhelwa ka plastiking ye hlwekišitšweng twatši goba mabotlelo a digalase gomme a tswalelwe ka mokgwa wa ditswalelo tša foele ya aluminiamo foele goba ditswalelo tša go kurufela. Maswi a pasteurized gape a ka ba a phuthetšwe ka disatšheteng goba mapokisi a go ba le makhura. Dipalo tše nnyane tša maswi di ka tšhelwa ka seatla, eupša palo ye kgolo e tla nyaka go phuthelwa ka motšhene.

Translated by Lawrence Ndou