Ukusengwa Kweembuzi Zebisi

© Chris Daly

Imikhiqizo yembuzi zebisi ikhuphuka ngemva kwenyanga nanyana ezimbili zokobana zithole amaputwana. I-Colostrum, nekulibisi eliphuma kokuthoma emabeleni, liqakathekile emasotjeni womzimba wamaputwana.
Amaputwana angathatha kubomma wayo ngemva kweveke zikhuliswe zizodwa, ngelitha yinye kwaphela ngelanga, kungasetjenizwa iinjamiseleli zebisi. Imbuzi yomhlobo we-Saanen ikhiqiza ibisi elinengi elinga malitha ayi-1 200 ngeenyanga ezilisumi. Ukobana imbuzi ikhiqiza ibisi elingangani ubuphilo bayo boke kuya ngembeleko yayo, umkhiqizo webisi, amalwelwe (ukobana iyayithola na i-mastis) kanye nokobana umzimbayo obumbeke njani kobana amabelayo kanye neenyawo zawo ziqine kangangani.

Imitjhini Yokusenga Iimbuzi

©Gavin Cressley Fire Fly Farm.J
Lokha umuntu asenga imbuzi utlhoga bona akwenzele endaweni ehlwengekileko, kuzokutlhogakala amanzi ahlwengekileko kanye nethunga. Kungathengwa nestendi sokusenga. Ukusengwa ukukafaneli kube buhlungu eembuzini – ziphe ukudla lokha nawuzisengako. Iimbuzi zebisi kufanele zibanjwe ngokutlhogomela nangenakekelo.
Ukusenga ngesandla kuyadinisa begodu umsengi angadinwa nakungatlhogeka bona asenge imbuzi isikhathi esingaba ma-iri amabili. Kungaba liqhinga elihle ukuthenga umtjhini wokusenga kodwana tjheja ungathengi umtjhini ongaphenduka ube mncani khulu.Ibisi kufanele lipholiswe msinya ngendlela okungarhonakala ngayo, lifike emazingeni ayi-4°C. Lokha nakuzokusengwa ibisi elinengi kungaba liqhinga elihle ukuthenga intanka ekulu ngokwaneleko bona lingamumatha ibisi elizokukhiqizwa ngesikhathi esilandelako.

Ukuhlwengeka Kwebisi

©Chris Daly
Njengayo yoke imihlobo yebisi, ukuhlwengeka kuqakathekile.Ibisi kufanele likulunyagwe msinya ngendlela okungarhonakala ngayo libekwe ku-4°C. Kuhlala kunemilwana ebisini elihlaza, njeke kuqakathekile bona kulandelwe iindlela zokulihlwengisa. Ngaphandle kwalokha ibisi libekwe limakhaza (okungaba semazingeni angaphasi kwe-4ºC) iimilwana zizoziphindaphinda msinya zone ibisi. Into ehle ongayenza kulifuthumeza, wenzele ukubulala iimilwana ezingaba kilo. Akukaqakatheki ukubilisa ibisi ngombana lokho kungatjhugulula ukunambitheka kwalo.Nanyana kunjalo lokha libekwe ku-63ºC isikhathi esingaba yi-30 minutes, iimilwana zizokufa, kodwana umnambitheko walo ngeze utjhuguluke nakancani. Isenzwesi sibizwa bona yi-pasteurization. Imitjhini yamvanje ye-pasteurization ilitjhisisa lifike ku-73ºC nge-15 seconds.

Ukupakwa Nanyana Ukuphakethelwa Kwebisi

Ukuzalisa iimumathi ngebisi lembuzi kufanele kwenziwe endaweni ehlwengekileko begodu iimbumathi zalo ngeze zisasetjenziswa.
Ibisi esele libulewe amagciwani lingathelwa emabhodleleni weplayistiki nanyana we-aluminiyamu livalwe ngefoyili ye-aluminiyamu nanyana eminye imihlobo yeemvalo. Ibisi esele libulawe amagciwani lingaphakethelwa emasatjhethini abulawe amagciwani nanyana emabhokisini. Ibisi elincani elisaseleko lingazaliselelwa ngezandla, kodwana elinengi lizokutlhoga imitjhini yokuliphakethela.

Translated by Lizzy Shongwe