Kugadza Banakekeli ne Tilwane letidla letinye

©Ann Gadd
Tilwane tekufuywa tingagadvwa kuleto letitingelako ngetindlela letiningi, kufaka ngekusetjentiswa kwemadvodza lagadza umhlambi, tinja tekugadza, ema alpacas, emadonki, ema ostrich kanye netindlela tesimanje letiphucukile.

Balusi/Emadvodza lelusako

Umlusi noma logadza umhlambi kungaba yinntfo yinye yaletiningi letiyintfo lenkhulu mfuyi. Umlusi lokahle kungaba ngulogadza tilwane tekufuywa wendalo, lokhonako malula kuboma ngesikhatsi kwenteka intfo lengakalungu esilwaneni nalongenti kukhatsateka uma afuna noma anakekele tilwane tekufuywa. Ngaphandle kwekugadza imfuyo, bangaphindze bavikele tilwane letidla letinye ngekutsi bagcine bofenisi basesimeni lesikahle kanye nekutsatsa tinyatselo letecile ngekuviekla tilwane letilimele noma letigulako kuleto letidla tilwane.

Ku, nomakunjalo, kungumsebenti lothulile, lodzinga emahora lamadze ungekho ekhaya, ikakhulu umangabe imfuyo ikhicitwe endzaweni lenkhulu. Bantfu labaingi ngaloko abasafuni kwenta lona msebenti, lokukhokhela kulokuningi kwe “lwati lwekulusa” akusengciselwa kulesinye situkulwane kuya kulesinye.

Ngekuya Kwetilwane letidla letinye Kutilwane tekufuywa Epulazini, indlela yesandla yemfuyi lenga-limati, ngebudlelwane kuvumelekile kanye nangekunakekela lokuhle, kuhlanganiswe ngu Bool Smuts, umsebenti wemlusi kungaba kuphefumula imphilo lensha emsebentini wasemakethe lokunekukhuluma lokuhle, kunyakata kwemnotfo nendzawo, ikakhulu umangabe lomsebenti uphekeletelwa tintfo letinhle, letifana nekuhlephulelana imali letfolakele noma kusebenta ndzawonye.

Tinja Letigadzako

©Ann Gadd
Belusi, ekuhambeni kweminyaka, babesabentisa tonkhe tinhlobo tetinja kwentela kusita kuvikela imfuyo kuleto tilwane letidla letinye tilwane. Letehlukene letisandza kutalwa tisetjentiswe ngemmphumelelo, ngale Turkish Anatolian Sheherd Dog lekunguyinye yaletikahle leyatiwako. Kubekisiwe kutsi inja lekahle legadzako inganciphisa kulahleka kwetilwane ngema phesenthi lamashumi layimfica.

Leti tinja letisebentako, tibekwa netilwane tekufuywa kumaviki lasitfupha kuya kulayimfica ngemnyaka. Letinja kumele ngasosonkhe sikhatsi tibe naletilwane tekufuywa futsi bekudzinga tingashiywa todvwana esibayeni, ngisho nomangabe timbili tilwane betiselele, kuze ucuniseke ngebudlelwane emkhatsini wemidlwane lekhulako kanye nemfuyo yayo. Lenja itobabente umsebenti nangabe lobudlelwane bungakheki.

Titsi natimele kutsi tati labakhulu kunato, kumele kubhaleke kulesilwane kutsi site kutogadza lemfuyo hhayi lelikhaya, libala noma bantfu bakhona. Lenja akufuneki kutsi ivunyelwe kutsi igijime phindze idlale nemlusi nayisakhula. Njengoba loku kungafaka letilwane engotini. Letinja futsi kudzinga kutsi tijwayetwe naletinye tilwane letifuyiwe noma labanye bafuyi betilwane, kwentela kutivikela kutsi tingaboni letitilwane njengentfo leyiyinkinga kito.

Lenja akukameli ivunyelwe icoshe umdlalo futsi kumele ifundziswe kumelana-netilwane tesiganga letingasiyo inkinga. Angeke ikhone kukwenta loko nangabe ifundza kutingela.

Alpacas

©Jacques Marais
Ema alpacas kumele akhuliswe netilwane tekufuywa kwentela kuciniseka kutsi akhula ngekuvana lokucinile naletilwane. Nangabe budlelwane sebakhekile, titotsatsa kunakekela lokuhle ngekuyaluka nekuvikela indzawo yato kanye nekucosha, kukhafula, kuluma, kukhahlela kanye nekunyatsela loko lokuyingoti. Ema alpacas kubukwa kutsi kumele asebente ngamabili, ngekutsi mabili agcinelwe timvu letinsikati letimakhulu lamabili nemashumi lasihlanu kuhekitha lelimakhulu lamabili nemashumi lasihlanu.

Tilwane letidla letinye Epulazini lelineMfuyo, indlela yekusebenta yemfuyi, imibhalo le ema alpacas angakhulisa emaphesenthi etimvu letincane ngemaphesenthi lamashumi lamabili nekunciphisa kulahleka kwetilwane letingaba ngemaphesenthi lamashumi lasiphohlongo.

emaDonki

©Ann Gadd
Ngesikhatsi emadonki asasetjentiselwa sintfu njengetilwane tekutfwala imitfwalo, bewenta kugadza lokuhle etilwaneni. Kufana nase, Kenya, bekasetjentiselwa kuvikela tinkhomo kumabhubesi.

Bewanetintfo leticinile tekulusa, ngako bekavama kuyaluka emkhatsini bese asala nalomhlambi lebewakhuliswe nawo.

Emahhashi lamasikati abetsandvwa kwengca lamadvuna, kusuka ngesikhatsi emahhashi lamadvuna acala kubaneludlame kuleto tilwane tekufuywa futsi bekangahle abange umonakalo kubofenisi.

Translated by Phindile Malotana