Ukugada kanye Nokutlhogonyelwa Kwenlwane Zomango Ezizumako

©Ann Gadd
Ifuyo ingagadwa ekuzunjweni ngendlela ezahlukahlukeneko, ekubalwa ukusetjenziswa kwabelusi, izinja ezigadako, iimpera, amatje kanye nezinye iindlela zethekunoloji.

Abelusi

Abelusi kungaba ngezinye izinto eziligugu eplasini. Umelusi omuhle urhona ukubona lokha kunento engakalungi ngenlwane zakhe nanyana ebanga bona ifuyo ibe nokugandeleleka ngokomkhumbulo lokha nakatlhogomele ifuyo. Ngaphandle kwalokho lokha nabagade ifuyo bangakhandela kobana izunywe ngezinye iinlwane ngokobana bah ale balungisa diorama, ngokobana batlhogomele ifuyo egulako enlwaneni ezingayizuma.
Nanyana kunjalo loyo msebenzi onesizungu begodu obahlukanisa nabanye abantu,begodu otlhoga bona bahlale ama-iri amade bakude nekhaya,khulukhulu ifuyo lokha nayikhiqizwa enarheni ekulu. Abantu abanengi abasawufuni umsebenzi loyo, ekurholela bona ilwazi elinengi lokulusa, lingasadluliselwa esizukulwaneni sinye uye kwesinye.
Ngokuya ngokwe-Predators on Livestock Farms, a practical farmer’s manual for non-lethal, ecologically acceptable and ethical management, ogadangiswe yi-Bool Smuts’s ukusetjenziswa kwabelusi ngeze kusabalula ngombana sele kunemisebenzi engcono lapha abasebenzi bafuna ukuhlangana nabanye, nomsebenzi lapha kwatjelwana khona inzuzo, kanye nabalingani.

Izinja Ezigadako

©Ann Gadd
Abafuyi,eminyekeni le, sele basebenzise yoke imihlobo yezinja ukobana zibarhelebhe ukuvikela iinlwane zabo. Imihlobo eyahlukahlukeneko yezinja sele isetjenziswe ngokuphulelela ekubalwa hlangana izinja zomhlobo we-Turkish Anatolian Shepherd Dog kungizo ezidume khulu.Kuthiwa izinja ezigadako ziphungula ukulahleka kwefuyo nge-90%.
Kunezinja ezibasebenzi, ezibekwa nefuyo lokha nazinemveke ezisithandathu ukuya wezilithoba. Izinjezi kutlhogeka bona zihlale zinefuyo begodu zingatjhiywa zizodwa esbayeni. Nakungasala iinkomo ezimbili kwaphela nayo,ukuqiniseka bona zikhula zithanda ifuyi. Ngeze yasebenza inja nange ingayithandi ifuyo.
Lokha kufanele zazi umnini wazo, kutlhogeka bona inja leyo yazi bona umsebenzayo kugada ifuyo kanye nekhaya, abantu abahlala eplasini kanye neplasi. Inja kutlhogeka bona ingavunyelwa kobana igijimagijime beyidlale nomhlambi lokha nayikhulako, ngombana lokhu kungenza bona zingene engozini. Inaja kutlhogeka bona ijwayezwe enye ifuyo nabanye abafuyi ukukhandela bona ingababoni bayingozi.
Inja ayingavunyelwa ukugijimisa iinlwane zomango begodu kutlhogeka bona ifundiswe ukungathusi iinlwane zomango.Angeze yakwazi ukwenza umsebenzi nange ikwazi ukuzuma.

Alpacas

©Jacques Marais
I-alpacas kufanele ikhuliswe nefuyo ukuqiniseka bona ithuthuka iqine thando nelwanezi. Lokha nasele inethando lenlwanezi. Zizokugada kuhle umhlambi ziqothe, zilume bezirarhe enye nenye into etjhwenya ifuyo le. Ama-alpacas kutlhogeka bona asebenze ngamabili, amabili abekwe nezimvu ezisikazi,enarheni eyi-250 ha.

I-Predators on Livestock Farms, yimanuwali yabafuyi,ekubikwa bona ama-alpacas angezelela amaphesendi ayi-20% wezimvu aphungule iinlwane ezibazumi ngamaphesendi ayi-80%.

Iindonki

©Ann Gadd
Iindonki sele zisetjenziswe ngokwesiko njengenlwane ezisebenza ngepaka, zibonogada benlwane.
Enarheni yeKenya, ukwenza Isibonelo,sele zisetjenziswa ukugada iinkomo ekudliweni mabhubezi.
Iindonki zirhona ukuhlala nomhlambi ezikhuliswe nawo. Bathanda iindoki eziduna kunezisikazi, ngebanga lokobana iindoki eziduna zirhona ukulwa nezinye iinlwane begodu zona amafensi.

Translated by Busisiwe Skhosana