Kufanele utitalise nini tinkhomo telibisi

© Pieter Langenegger
A student Zarielda Roberts at the Elsenburg agricultural college busy with AI.

Nayiedza kutala inkhomo, sibeletfo siyaphola sibuyele sibe ngendlela yakhona. Lesikhatsi lesidzingekako kutsi iphole kungaba ngemalanga lasukela ku 25 kuya ku 50. Nangabe lenkhomo ibe nebudzima nayitala, kungabangela kutsi ingenwe tifo tesibeletfo, loku kungenta kutsi kutsatse sikhatsi lesidze kuphola. Inkhomo ibuyela ilungele kutsi ikhulelwe nangabe nase ipholile. Tinkhomo tishiselwa ingati njalo ngemalanga langu 19 kuya ku 21.
Kushiselwa ingati kufaka ekhatsi kutsi kwakheke iFollice kuma ovaries kute ilungisele kwakheka kwelicandza. Nangabe kungenteki lutfo, loku kuyaphindzeka.
Tinyenti tintfo letikhombako kutsi inkhomo ivukelwe, kepha inkhomba lehamba phambili ngulokutsi ivele ime ingabaleki nangabe inkunzi ifuna kulala nayo noma nakufanele ufake budvodza benkunzi.

Wenta njani kutalisa ngesilungu (AI)

Noma kwatiwa kutsi AI ilula kuyenta, indlela lefanele kumele isebentiswe enkhomeni ngayinye.
Budvodza benkunzi kufanele kuhlale entfweni lengu 0.5 ml ekhatsi kulentfo lehlala lobudvodza indzaweni lengu -196°C. Tintfo lekufanele utete ku AI nguloku lokulandzelako: budvodza kufanele bungatjekiswa, bume bubheke etulu entfweni lenemanti langashisi kakhulu lashisa 35°C. Kufanele ususe lesi straw emuva kwemzuzu munye, womise lesi straw bese ufaka lesi straw endzaweni lengashisi kakhulu yekutalisa (pistolet).
Juba ekugineni kwalesi straw kute budvodza benkunzi butokhona kuphuma bese usebentisa intfo uvale khona itovikeleka ku pathogens. Nyalo faka le pistolet ku vulva yenkhomo bese uyacophelela ute ufike ku cervix ngulapho khona lakufanele ucitse budvodza benkunzi khona. Emuva kwaloko, ungahambisa sandla ku Uterus wentele kutsi budvodza benkhomo buhambe kahle. Gcina lenkhomo iyodvwa emuva kwaloko. Nangabe lokutalisa ngalena ndlela akukahambi kahle, lenkhomo itobe seyivukelwe futsi emalangeni lang 19 kuya ku 21 lalandzelako.

Translated by Thandokuhle Motha