O ka Imiša tša Kgomo ya Maswi Neng

© Pieter Langenegger

Ka morago ga tswalo, popelo ya kgomO e a fola e be e boela morago go bogolo bja ka mehla. Nako ya kalafo e ka ba gare ga matšatši a 25 go 50. Ge kgomo e ba le bothata bja matswalo, e ka feletša ka go tliša phetelelo ya popelo gomme se se ka oketša nako ya kalafo ya bopelo.
Phišo ye e tlwaelegilego e boa ka morago ga khwetšo ya popelo. Morago ga fao dikgomo di tla ya go phišo matšatši a mangwe le a mangwe a 19 go 21.
Nako ya phišo e akaretša tlhabollo ya follicle ka gare ga ovaries go lokišetša phethagatšong ya ovum ya go imiša. Ge se se tiragalo ya nontšho, tshepedišo e a ipušeletša. Go na le palo ya mekgwa ye laetšago ge kgomo e le go phišo, eupša seka se se golo ke gore di ema lefelo le tee namelwa ke poo goba go imišwa. Gape o hlole selo sa go swana le mamina se kelago go tšwa go vulva. Ovulation (ge follicle e thunya go lokolla lee la go imiša) e ka tšea diiri tše ka bago tše 12 morago ga mafelelo a go emelela phišo.

O ka Dira Bjang Mokgwa wa go Imiša wa Maitirelo (AI)

Mola AI e tšewa bjalo ka mokgwa wo bonolo, mokgwa wa maleba o swanetše latelwa ke kgomo ye nngwe le ye nngwe. Peu ya AI e bolokwa ka gare ga 0.5 ml ya dihlaka tša plastiki, flask ya dipeu (tanka) ka -196°C. Dikgato tše dingwe tša motheo tša AI di akaretša tše di latelago:
tološa peu ka boemo bja godimothwii (go ema) ka gare ga flask ya thermos e nago le meetse a go fiša a 35°C. Ka morago ga motsotso o tee o tloše lehlaka, o le omiše ka go šomiša lesela la pampiri e be o bea lehlaka ka gare ga kobihlapi ya go imiša ye borutho (pistolet). Sega mafelelo a lehlaka go dumelela peue go ba kgototšwege e be o diriša plastiki godimo ka lehlaka le pistolet go di šhireletša kgahlanong le dipathotšene.
Bjale, bea pistolet godimo ga vulva ya kgomo gomme o e tlhahle ka tlhokomelo go ya go popelong e be o lokela peu ka gare ga popelo. Ka morago ga moo, popolo thoba go hlohleletša mosepelo wa peu ka gare ga popelo. Boloka kgomo gore e dule mo setuong nakonyana ka morago ga go imišwa.
Ge go imišwa wa sa sepela gabotse, kgomo e tla ba mo phišong gape, matšatši a 19 go 21 morago ga phišo ye e fetilego.

Translated by Lebogang Sewela