Uyifaka Njani iMbewu Yesidoda Sekunzi Ekomazini

© Pieter Langenegger
Ngemva kokubeletha ikonyani, isinya sekomo siphola bedirhunyele sibuyele esimeni sayo. Iskhathi sokobana iphole singaba hlangana namalanga ayi-25 ukuya 50. Lokha ikomo ithola ubudisi bokubeletha, kungarholela ekutheni ibe-ne-infection esinyeni kungenza ukobana iskhathi sokuphola sibe side. Ukobana iphinde itjhise kuyabuya ngemva kokobana iphole isinya. Ngemva kwalokho iinkomo ziyatjhisa qobe ngemva kwamalanga ayi-19 ukuya ku-21.
Ukutjhisa kwazo kubala ukuthuthutka kwama-follicle emaqandeni wazo ukulungisela bona i-ovum ilungele ukuvundiswa. Lokha amaqanda angakavundiswa, indlela le iyaziphinda.
Kunamatjhwayo ikomo ewatjengisako lokha nayitjhisako, kodwana itjhwayo elihle kukobana zijama rwe, kuze kufike ikunzi iyingene. Godu hlola amathimidlana anganambala aphuma ngemva kiyo esithweni sangasese. I-Ovulation (kulokha ama-follicle akhipha i-ovum) yenzeka ngemva kwama iri ayi-12 nayiqeda ukutjhisa.

Yenziwa njani i-Artificial Insemination (AI)

Lokha i- AI ibonwa njengendlela elula, indlela elungileko kufanele ilandelwe ekonyeni ngayinye.
Imbewu yesidoda ekwenziwa ngayo i- AI ibekwa kuma-straw wetjhwaratjhwara ngaphakathi kweflaski yembewu yesidoda (itanka) eyi-196°C. Amagadango enziwa lokha nakwenziwa i- AI kubalwa: ukufaka imbewu yesidoda uyijamise rwe eflaskhini emumethe amanzi atjhisako angaba yi-35°C.
Susa i-straw ngemva komzuzu munye, somise ngokusebenzisa imbapiri ukuvumela isidoda bona siphume ubeke itjhwaratjhwara ngaphezu kwe-straw kanye ne-pistolet ukuvikela ama-pathogen. Njeke beka i-pistolet esithweni sangasese sekomo uyitjhovele ku-cervix ufake isidoda phakathi kwe- cervix. Ngemva kwalokho, isinya singamasajiwa ukugcugcuzela ukukhamba kwembewu yesidoda ngaphakathi kwesinya.

Translated by Lizzy Shongwe