Kuchuta eTingulubeni

©Glenneis Kriel
Kuchuta yinkinga lenkhulu ekukhiciteni tingulube.Buhlungu lobubhicene nekuchuta kungenta bulukhuni etingulubeni kutsi tihambe tiyokudla kanye nasendzaweni yekunatsa, le ngendlela yekugucuka kungaba nendlela lephikisako ngendlela letikhula ngayo, kunakekelaka kwato kaye nekubanga tinkinga letitenta titfole emagciwane kalula.
Kuchuta kuphindze kwente indlela lengavumi ekukhokhweni futsi isungulwe njengesizatfu lesikhulu sesibili, ngemuva kwekukhokha tinkinga, tibe tingulube letinsikati tilunyulwa titincane.

Kutfola Tinkinga

©Glenneis Kriel
Le South African Pork Producers 'Organisation (SAPPO) -'Litiko' le Kukhicita Tingulube eNingizimu Afrika ngekukhicita ngesandla, Tingulube temali, libona kuchuta, kuhamba kauhlungu, tingulube tibambe linyawo linye emhlabatsini, tingulube letalako noma letingakhoni kuvuka emhlabatsini noma letidvonsa tinyawo tangemuva kanye nemalunga lavuvukile noma lafutfumele nawuwatsintsa njengeluphawu lolubonisa kutsi kukhona lokungahambi kahle.
Kubona tinyawo, imilente kanye netinkinga tangemuva, bafuyi kumele bagcugcutele tingulube tonkhe kutsi time bese babuka ngendlela letihamba ngayo nangendlela letinyakata ngayo. Kunakwa kumele kunikwe leto letisheshe tihlale phansi kucala.
Tinyawo tetingulube kumele tihlolwe njalonjalo kwentela kutfola kungalungi kahle. Tingulube tinetinyawo letincane nemitimba lemikhulu, ngako tinyawo tato tisheshe tibebuhlungu noma tilimale, ikakhulu natimitsi futsi kudzinge kutsi tifwale lokusindza kakhulu kunalolufanele. Lucwalingo lutfole kutsi liningi letingulube letinsikati tihlushwa tilondza/kulimala, ngako kulapha ekucaleni kumcoka kwentela kuvikela tinkinga letinkhulu.
Lendzaba ye Kuchuta kwe Tingulube ku site yetingulube ibona kutsi bafuyi abanike tingulube letinsikati indlela yekusuka kundzawo yinye kuya kulenye sikali sa ziro kuya kukutsatfu, ngekubuka kuncipha kwekuhamba kwato endzaweni lecinile, lehlobile kanye naleyomile. Sikali saziro singasho kungabikhona kwekuchuta, kube sikali sakunye kumele sijikiswe kwentela tilwane letingakhoni kuhamba kahle, ngalamanye emagama, leto letihamba ngekukhululeka, kepha tibukeka ticinile.
Sikali sakubili sisetjentiswa kutingulube letinsikati letisemkhatsini wekungahambikahle. Isebentisa luhlangotsi lolufisha, kepha ichubeke imele kusindza kuloluhlangotsi lelilimele. Kutsatfu kumele kusetjentiswe kungulube lensikati lengakhoni kuhamba kahle kancane, futsi lenganaki sisindvo eluhlangotsini lolutsintsekile futsi ledzinga kugcugcutela kutsi inyakate.

Kubanga

©Glenneis Kriel
Noma kuchuta kungabangwa kukhula kwekuchwala nalokubakhona natitalwa, kwentiwa buhlungu lobuhlangene nekutseleleka, tilondza-letihambisana nekwetfuka noma emagciwane langabonwa.
Ngekuya kweNdzawo yeTingulube, bodokotela betilwane babona kutsi bafuyi babeka litreyi leligcwele ilime leyomile kutintfo tegesi tekudlela khona kwentela kutsi tingulube letinsikati time khona natidla. Le lime iyoma bese ingenga kuletinyawo ngasosonkhe sikhatsi letingulube letinsikati tingena kulesiteshi, lekungasita kuvikela kuchuta lokwentiwa silondza kulima kwelugalo.

Translated by Phindile Malotana