Uburhole Emfarigini

©Glenneis Kriel
Uburhole emfarigini mraro omkhulu. Ubuhlungu obuhlobene noburhole bazo bungenza bona kube budisi kobana zikhambe ziyokudla kanye nalapha zisela khona, okungenza bona kube nomthelela omumbi ezingenilazo lokukhula, iimpilo zazo bezibange bona zigandeleleke ngokomkhumbulo okwenza bona zibanjwe malwelwe.
Uburhole bunomthelela omumbi ekukhiqizeni kwazo begodu sele kutholwe bona ngonobangela wesibili omkhulu, ngemva kokukhiqiza kwazo, owenza kobana iimfarigi ezisikazi zibulawe msinya.

Ukuthola Umraro

©Glenneis Kriel
Ihlangano ye- South African Pork Producers’ Organisation 'SAPPO' production manual, Pigs for Profit, ikhombe ukuhluza, kanye nokukhamba kabuhlungu, lokha ifarigi ibambe inyawo linye lisalela phasi, kanye nalokha iimfarigi zala ukuvuka phasi nanyana nazidosa iinyawo zazo zangemuva kanye namajoyini avuvukileko nanyana nayifuthumeleko lokha nawuyithintako njengamatjhwayo amakhulu atjengisa bona kukhona umraro. Ukubona inyawo, kanye nomgogodlha onomraro, abalimi kufanele bagcugcuzele ifarigi nkobana isikime bese baqala bona ikhamba njani. Batjheje khulu lezo ezilele phasi mantanzi.
Inyawo lefarigi kufanele litjhejwe esikhathini esinengi ukuhlola bona alinamiraro na. Iimfarigi zinenyawo ezincani kanye nemizimba emikhulu, njeke inyawo zazo zibabuhlungu lula nanyana zilimale msinya, khulukhulu lokha nazimithi nakufanele zithwale umthwalo obudisi kunemhleni. Irhubhululo sele lithole bona ubunengi bemfarigi ezisikazi zibanjwa zinlonda eenyaweni, njeke kufanele zilatjhwe msinya kuqakathekile ukukhandela imiraro emikhulu.
Indatjana ebhale ngemfarigi ebizwa i-Lameness in Pigs iphakamise bona abafuyi baphe iimfarigi ezisikazi i-score esisuka ku-0 -3, okuzokuya ngokobana zikhamba lula kangangani eflurini ehlwengekileko eyomileko, kanye neleveli. Lokha i-score sayo siyiliqanda zikubiza bona burhole lokha nasisinye kutjho bona irholophale kancani, ngamanye amezwi, ezizikhambela kuhle, kodwana nawuziqalileko inga zisteyifu.
Lokhai-score sihlangana kwe-2 kuzokuthiwa uburhole bayo buhlangana nendawo. Kulokha ihluza, kodwana izarhona ukuguga ubudisi bayo ngenyaweni elilimeleko. U-3 kufanele asetjenziswe eemfarigini ezisikazi ezilimale khulu, ezingarhoni ukuphakamisa ubudisi bazo enyaweni elilimeleko begodu ezitlhoga ukugcugcuzelwa kobana zisikime.

Unobangela

©Glenneis Kriel
Nanyana uburhole bungabangelwa kukobana ibelethwe injalo nanyana ikhula ngokungakajwayeleki, kwesinye isikhathi buhlotjaniswa nobuhlungu obuhlobene nokulimala nanyana amanye amalwelwe. Ngokuya ngendatjana etlolwe ngemfarigi le, abodorhodere benlwane baphakamisa bona abafuyi babeke itreyi elizele i-lime eyomileko emtjhinini wegezi lapha iimfarigi zidla khona ukwenzela bona iimfarigi zirhone ukujama kiyo lokha nazidlako. Lokha i-lime nayomako isusa ubulwelwe enyaweni lefarigi ngesinye nesinye isikhathi infarigi engana lapha zidla khona, ekungarhelebha ukukhandela uburhole obubangelwa kumilwa zinlonda eenyaweni.

Translated by Busisiwe Prudance Skhosana