Inkhulumo ngaMandela

© Eric Miller

Kujabulelwa

Kanyekanye bantfu labangu 1300 basukuma etitulweni tabo ehholeni lase nyuvesi yase Witwatersrand, nakuvela indvodza lenetimvu ivela. Ihamba isitwa ngumfati wakhe phindze nendvuku yekuhamba agcoke timphahla letimnyama. Lenhlokomo beyinkhulu.

Lendvodza bekungu Nelson Mandela bekete kutotfula sikhulumi se ‘fifth Nelson Mandela Lecture’, indvodza lebe iphetse umhlaba wonkhe ingu ‘Secretary – General yeUN Koffi Annan, lesicuku sebantfu besitjengisa ‘rainbow nation’ lena Mandela layifaka eveni nga 10 May 1994 nakabekwa njengamengameli welinyenti wase Ningizimu Afrika. Ngekuhamba kwesikhatsi sicuku sagucuka sabuka Annan nabacedza kujabulela Mandela.

Mandela Lebekatiwa Ngako

Mandela lobeka gubha lisuku lakhe lokutalwa kanye nelisuku lokukhumbula iminyaka leyimfica ashadile, wabonga lokushayelwa tandla ngendlela labekasatiwa ngayo yekuhleka nekuphakamisa sandla. Ngasosonkhe lesikhatsi salomgcimbi wangalesondvo lamhlaka 22 July 2007, kudvumiswa nekutsatfwa titfombe kwacubeka nakehla aya esitulweni phindze nakucedza kukhuluma Annan.

Balingisi kulenakhundla abajabulelwa kangaka ngelilanga linye – mhlambe bajabulelwa kanye noma kabili kepha hhayi kangaka, kepha manje nayi indvodza legugile lehleka ngendlela letsandvwa bantfu. Benta kakhulu? Cha, lena indvodza leyanikela kakhulu yentela bantfu baseNingizimu Afrika, kutsi kuphelel hulumende welibandlululo kungene hulumende webantfu bonkhe. Loku kwabitwa ngesimangaliso.

Nelson Mandela Indvodza Yekucolelana

iNingizimu Afrika yacishe yabhekana nemphi yekutsi bantfu belive balwe bodvwa, besekumelwe kutsi kube khona nje lowucalako lomlilo. Mandela weta nalelivi lakhe lelitfulisa bantfu. Emuva kweminyaka lengu 27 Mandela aboshwe ngalokungekho emtsetfweni, nekubandlululo kwebantfu base Ningizimu Afrika.

Bekangasebentisa emandla labekwe kuye kutsi atiphindzisele. Kepha wakhetsa kutsi kucolelwane, kuphiliswane ngekutfula, wenta nalabanye babone kutsi ngiyo indlela lefanele. Kumcoka kusho kutsi kushintja umbuso wase Ningizimu Afrika kwenteka ngekubambisana namengameli wakadzeni F.W. de Klerk, kepha ngaphandle kwekulunga nemusa waMandela loku ngabe akwentekanga.

Translated by Thandokuhle Motha