Thuto Ya Nelson Mandela Ya Bohlano

© Eric Miller

Go Emelela Bjalo Ka Tumišo

Batho ba ba nyakilego go fihla palo ya go lekana le 1 300 ba ile ba emelela mo ditulong tša bona kua phapošing ya Unibesithing ya Witwatersrand, lefelong la thuto, mo Johannesburg, ge monna wa moriri o mosehla, yo a be a aperego diaparo tše ntsho, a namelela sefala le mosadi wa gagwe a mo swere ka letsogo bjalo ka molatedi wa gagwe. Batho ba be opa diatla godimo kamoka gabona.

Monna wa gona e be e le Nelson Mandela gomme o be a tlo tsebiša batho ka mmoledi wa kua polelong ya bohlano ya Nelson Mandela. Monna yoo o ile a sepiša lefase e le mongwaledi wa United Nations (UN) mengwaga ye lesome, Kofi Annan.

Batheeletši ba bantši ba Afrika Borwa, ba ile ba gopola 'rainbow nation' eo Mandela a ilego a e tsentšha mo nageng ka ngwaga wa 1994, 10 May ge ba dira mopresidente wa mothomo wo montsho mo nageng ya temokrasi, ya Afrika Borwa. Batheeletši ba ile ba buša šedi morago ga nako; e be e le gona ba tsepelela Annan, e fela sebakanyana ba be ba lebeletše Mandela e bile ba mo reta kudu.

Mandela Bjalo Ka Leswao

Mandela mong wa mokete wa le letšatši la gagwe la monyaya wa senyane le matswalo a gagwe, o ile a elelwa ka mokgwa wa gagwe wa go tlwaelega yo e lego, go myemyela bja gagwe bja mafakudu, le go emiša seatla sa gagwe.

Ka letšatši la tiragalo ka Lamorena, (Sunday 22 July 2007), batho ba be opa diatla gomme go be go na le direto le mabone a go phadima, kopano e be e tlo diragala gape, ga raro ge Mandela a namelela polatefomong ya go bolela, ge a fetša a bowela setulong sa gagwe moraga ga ge Annan a tlhaloša kgopolo ya gagwe ka Afrika Batho ba teatere ga nke ba hwetša tumišo ya go swana le ye, ka letšatši le tee.

Batho ba ka emelela ga tee, e fela e sego ga nne.— e fela fa, batho ba emeletše ga nne, ba emelela motšofe wa go myemyela. Monna yo a dirilego dilo tše botse, tše ntši mo nageng, ka bohlale bja gagwe, sebete se se botse gape le kwelo bohloko le kwešišo; go tliša khutšo le go fetišetša maatla mmušong ya go buša go iša go bathong ba ba lego gare ga gatelelo. Tshepedišo ye e bitšwa semaka.

Nelson Mandela, Monna Wa Poelanyo

Afrika Borwa e be e le kgaušwi le go ba gare ga ntwa ya segae ka ditlabakelo tša mollo di emetše fela gore motho a thome mollo gore go be le tshenyo e kgole mo nageng.

Ka mahlatsi ga se palo e kgolo. Napile, Mandela e be a tla le lentšu la gagwe le la go thola le khuetšo. Morago ga mengwaga ye masomepedi šupa a kgolego le kgatelelo ya batho Afrika Borwa ya go baka ke mmušo, o be a nale maatla a go tšea tefetšo go batho bao ba bakilego kgatelelo.

E fela yena a kgetha poelanyo le khutšo gomme a kgona go gapeletša ba bangwe gore tsela ye ke yona tsela ya nnete ya go tswela pele. Ke nnete gore fetišetšo ya maatla e ila ya fihlelela ka thušo ya moetapele F.W. de Klerk.

E fela ka ntle le Nelson Mandela le bokgoni bja gagwe ba go lwela khutšo le bokgoni bja boetapele bja gagawe go be go ka se direge selo. Ka ntle le hlompho ya bogolo bja gagwe le moya wa gagwe wa khutšo, batheeletši ba be ba keteka boikgafo bja gagwe bja khutšo le palo e nnyane.

Translated by Lebogang Sewela