Cape Grysbok
Cape noma Southern Grysbok

© Nigel Dennis

Ligama

Cape noma Southern Grysbok (Raphicerus malanotis)

Kutiveta Kwato

Le Cape Grysbok yincane, inyamatane lenemahloni nemutimba wayo lomkhulu nesikhumba sayo lesineboya. Kuhlangana kwemubala wetinwele lomhlophe nalo bovana ngasemuva bese emaceleni aso anika lesilwane, libala lelibovana lalivelako. Ngulamadvuna kuphela lanetimphondvo leti mashumi lasitfupha kuya kumashumi lasiphohlongo sema mm ngebudze, nekutjeka lokuncane, lokukhombe etulu enhloko. Le Cape Grysbok ime ngemakhulu lasihlanu nemashumi lamane ngema mm ngasemahlombe bese lamadzala anesisindvo sema kg lalishumi.

Kudla Kwato

Lesi lesitsandza kufuna kudla, futsi atikatsembeli emantini latfolakala malula. Ikakhulu tidla tjani lobulula bese tidla titselo natikhona.

Kwantiwa

Ema Cape Grysbok lamancane atalwa nanome ngusiphi sikhatsi emnyakeni, noma nje kutalwa kwalamancane kwenteka ngesikhatsi nakutsatsa lihlobo. Imitsa sikhatsi lesitinyanga letisikhombisa. Ngaphasi kwetindlela letitsite lamasikati angatala bantfwana lababili ngemnyaka munye. Lasakhulile ema cape grysbok anelibala lelilulanyana kunalasandza kutalwa. Letilwane titsatsa budzala emkhatsini wetinyanga letilishumi nesiphohlongo kuya kumashumi lamabili nakune.

Kutiphatsa Kwato

Le Cape Grysbok ivama kuba yodvwa, iyalala nakushisa emini bese iyadla phindze iyaluke ngetikhatsi takusihlwa.

Lapho Titfolakala Khona

Le Cape Grysbol ihlalela etintsabeni letise southern valleys netihlahlana letivalekile letisesifundzeni se Western ne Eastern Cape la Ningizimu Afrika. Titfolakala endzaweni lenetihlahla letinengi letinemacembe lamahle nalaluhlata. Le Grysbok lehlakaniphile iyafana ngesimo nendlela lengiyo, kodvwa titfolwa entsabeni ye Lebombo etindzaweni letise north – eastern yeMpumalanga nebudzeni be Nyakatfo.