Cape Grysbok

© Nigel Dennis

Leina

Cape or Southern Grysbok [Raphicerus melanotis]

Sebopego

The Cape Grysbok ke phoofolo ye nnyane, phuti ya go ba le dihlong ka mmele wo mokoto le moriri wo makgwakhwa. E hlakane le moriri wo mo khwebidu le wo mo šweu ka morago le ka thoko, e fa mohuta wo sebopego se se khwebidu le bosetlha. Tše tona ke tšona fela tšeo di nalego manaka a go lekana dimillimetere tše 60-80 ka botelele, e kobegile ga nnyane e be ya ema godimothwii ga hlogo. The Cape Grysbok e ema 540 mm magetleng tše kgolo di na le boemo ba go lekana le dikhilometere tše lesome (10).

Dijo

Gagolo di ja mehlare e bile ga di kgone go phela ka meetsi. Ka nako ye ngwe di nale go ja bjang le dienywa ge di le gona.

Pelego

Tše nnyane di belegwa nako ye ngwe le ye ngwe gare ga ngwaga le ge di na le go ba le ntlhora ka nako ya seruthwane. Nako ya go duša e tšea dikgwedi tše šupago. Ka boemo bjo bo lokilego tše tshadi di ka belega tše pedi ka ngwaga o tee. Tše kgolo di na le mmala wo bofefo go fetša tše nnyane. Muhuta wo wa phoofolo o loketse tobalano gare ga dikgwedi tše lesemopedi seswai goba masomepedi nne 18-24 months.

Boitshwaro

The Cape Grysbok ka tlwaelo e bodutu, e ya patlama gare ga phišo ya letšatši e be ja mohlare le bjang bošego.

Moo di hwetšwago gona

The Cape Grysbok di hwetšagala mefelong a go swana le southern mountain valleys le mafelo a go apešwa hlolo kua Western and Eastern Cape Provinces mo Afrika Borwa. E tlwaelegile sethokgweng sa mofeine. The Sharpe's Grysbok di a swana ka sebopego le ka mekgwa e fela di hwetšegala thabeng ya Lebombo ya north-eastern Mpumalanga le go ya lebowa la Afrika.