Cape Grysbok
Inyamazana i-Cape Grysbok

© Nigel Dennis

Ibizo

Inyamazana i-Cape nanyana i- Southern Grysbok [Raphicerus melanotis]

Ukwakheka Kwayo

Inyamazana i-Cape Grysbok iyinyamazana encani eneenhloni inomzimba oqinileko noboya oburhrofu. Ikhamba iba neenhluthu ezikhanyelako ezimhlophe nobubovu ngemva bese ngemaqadi kubonakala umbala obovu sabutshetlha. Ngeziduna kwaphela ezineempondo ezinobude bamamilimitha ama-60 ukuya kuma-80, zigobekele phambili kancani, zijame rwe ehloko. I-Cape Grysbok ngokwejamo imamilimitha ama-540 mm emahlombe begodu ezidala zakhona zinobudisi obumakhilogremu ali-10 kg.

Ukudla Ezikudlako

Lezi ziinyamazana ezikhamba ziqalaza yoke indawo, azikathembeli emanzini agelezako kwaphela. Esikhathini esinengi zidla utjani obuseselihlaza tlabha begodu zidla neenthelo nangabe zikhaona.

Ukukhulisa

Ezikhamba ngazinye zizalwa kwesinye nesinye isikhathi somnyaka, nalokha ukuba khona kwabantwana vane kwande khulu ngesikhathi sesilimela. Zimitha isikhathi esingangeenyanga ezilikhomba. Ebujameni ofufaneleko ezisikazi zizala amakonyana amabili qobe mnyaka. Ezidala zakhona ziyakhanya ngombala kunalezo eziqeda ukuzalwa. Lemihlobo ilungela ukulalana hlangana neenyanga ezili-18 ukuya kuma-24.

Ukuziphatha Kwayo

Inyamazana i-Cape Grysbok esikhathini esinengi ithanda ukuzikhambela iyodwa, ilala elangeni emini bese kuthi ebusuku ivuke iyokufuna ukudla ikhambe iqala ngapha nangapha.

Lapha Zitholakala Khona

I-Cape Grysbok ihlala emirhobeni yeentaba nangaphakathi kweendawo ezimaflede ezivaliweko kumaPhrovinsi we-Western kanye nawe- Eastern Cape eSewula Afrika. Zigcwele khulu e-Fynbos Biome. Umhlobo wenyamazana i-Sharpe's Grysbok uyafana ngokwakheka nangemikghwa, kodwana zona zitholakala eentabeni i-Lebombo eendaweni zetlhagwini-pimalanga yeMpumalanga nangale etlhagwini.