Bahlali Labasha eVredefort

© Jacques Marais

Wekucala Kuvela

Tintfo tatithule kahle eHighveld yase Ningizimu Afrika esikhatsini lesiningi sa 1700. Ngakoke, ngetikhatsi ta 1800, emacembu lamasha lamabili alabafikako ase agucula tonkhe tintfo tabheka phansi. Wekucala kuvela kulendzawo kwaba sive lesibitwa ngekutsi Matabele (muva babitwa emaNdebele). Bebakadze bayincenye yeMazulu ngaphansi kwe Nkhosi Shaka.
Nomakunjalo, nga 1824, sikhulu seMatabele lesatiwa nga Mzilikazi walwa na Shaka wase uyahamba uya eDrakensburg kanye nebalandzeli bakhe labatinkhulungwne, Lamatabele bekangesabi futsi bekamachawe lachubeka kususa umsindvo. Noma bekasuka endzaweni ledvute nase Pitoli, emabhendi eMatabele ahlukumeta indzawo yasemapulazini ase enta kuphatamisa lokwasakateka. Lesi sikhatsi satiwa njenga Difaqane (lokusho kuhlobana ne kepha hhayi lokufana ne Mfecane, lokuvela etigodzini letisemasentseni).

Licembu Lelilandzelako

Licembu lelilandzelako lalabangenelako lapho khona ngalokwehlukile, kuchuba ngekuthula. Bekubantfu labamhlophe labasha lebebachamuka etulu eCape ngesikhatsi sengucuko yasendvulo. Labanye beta bafuna intfo lebachazako, labanye bebamakholwa, labanye babatingeli labafuna umdlalo. Ekucaleni, lababantfu labangatiwa labamhlophe babeketelelwa ngulesive sakulendzawo, labahlanganyela nabo baphindze babaphekeletela nabaya eluhambeni lwabo lwekutingela emahlatsini.

Nga 1834, nomakunjalo, Loluhambo lolukhulu lolumatima lwacala futsi lokuhamba kancane kwajika kwaba lilayini lelicinile lalabamhlophe. Loluhambo lwabangumphumela wemaBhunu nemtsetfo wase British (ngendlela yekuvala Kuhlupheka) eCape, nemabhunu asemapulazini akhetsa kushiya lelilive ayocala live lelisha lapho khona atophatsa ngalokuphakeme. Emalayini lamaningi lamatima asakateka abayindlela yekutfola iEdeni yabo.
Linye lalamaphathi, ngaphansi kwemholi longu Andries Hendrik Potgieter labafika endzaweni yase Vredefort nga 1836 base bacala kusungula emapulazi lamakhulu, ikakhulu elushintjweni lwebantfu bakulendzawo. Kwabakhona lushintjwano, nomakunjalo, ngoba tibhamu talamabhunu takhombisa kutsi tiyasebentiseka kulaMatabele. Ngakoke, lesimo saliwa ngemkhatsi.

Lokuhlasela

Tintfo taphelela enhloko ekupheleni kwaloyo mnyaka ngesikhatsi imindeni leminingi yamabhunu ibulawa yiphathi yeMatabele, kwatsi bantfwana labatsatfu batfunjwa.Lokuhlasela kwenteka ngasenyakatfo yeMfula we Vaal, dvutane kakhulu nelidolobha lelikhona lase Parys. Andries Hendrik Potgieter abekwatile wase utfumela inombolo yemaphathi kutsi ayopanisha eMatabele ngalokubulala. Njengemphumela waloku kanye nalokunye kuhlasela, Mzilikazi wabese uyaphuma kulesigodzi wase uyokhempela enyakatfo yase Limpopo kuyosungula indzawo lensha dvute nase Bulawayo.

Yi Potch!

Nga 1837, uma babuya emphini labayiwina kuMatabele, Potgieter wacale wanaka kuvutfwa kwasemaceleni eMooi (Buhle) Umfula wase ucolela kutsi kutobayindzawo lekahle yelidolobha. Nga 1838, imigwaco yakhiwa kwatsi netindlu takhiwa. Ngalokubuhlungu sikhatsi lesimanti sa 1840 sabonisa lokuhlaliseka kutsatseke endzaweni lemanti kakhulu, lase lidolobha lelisha lase liyasungulwa ngekushesha endzaweni lencono lengentasi lengangemakhilomitha lalishumi nakunye kusuka edolobheni lelidzala. Ngemuva kwekuhamba emagameni labalwako, lesisigodzi sagcine sebitwa ngekutsi yi Potchefstroom (kucatjangwa kutsi kutoba ludvwendvwe lwe Sikhulu Potgieter').
iPotch (njengoba yatiwa kanjalo) yaba ngumasipala wekucala wemabhunu Kumfula we Vaal losenyakatfo. Ngemuva kwekusayina kwe Sand River Emhlanganweni wa 1852, yaphindze yabalidolobha lekucala kwe Zuid Afrikaanse Republiek (iSouth African Republic noma iTransvaal lendzala). Njengoba kunje, kwakuyindzawo lemcoka kakhulu. Umengameli wekucala we ZAR wafungela lihhovisi lakhe ePotch. Umtsetfo sisekelo we ZAR wabhalwa khona ePotch. iVierkleur (iflegi lengiyo ye ZAR) yatfola kuphakanyiswa kwekucala ePotch. Liphephandzaba lekucala le Transvaal lakhicitwa ePotch. Kwatsi Thishela wekucala enyakatfo ye Vaal lasuselwa ePotch. Nayo indlela lekuhanjwa ngayo, Potch!. Ngalokubuhlungu, lidolobha le ZAR lasuka laya ePitoli nga 1860, iPotch yasala emakhateni. Lelidolobha laya layokhulisa tekulima, imayini kanye nesentha yemfundvo.

Translated by Phindile Malotana