Oribi

© Nigel Dennis

Leina

Oribi

Ponalo

Pudi ya naga ye, ke e nnyane e nago le molala le maoto a ma telele a otilego. Ditšebe ke tša nkgokolo. Ka letlalo le boputswa bja go fifala le bošweu ka fase. Mosela wa phuti ya Oribi key o moso. Ka bogare bja sekhutlo sa mahlo go ne dithaka tše pedi tša go dikologa.
Ke diphelehu fela tšeo di nago le dinaka tše di kopana tše emeng thwi, di ka ba bogare bja dimilimetara tše 80 -180, tše bego le mahuto seka palamonwana kua fase. Maoto a tšona a ka morago a godimonyana go feta a ka pele. Diphelehu di ka ba botelele bja dimilimetara tše 600 ka kelo ya godimo magetleng le boima bja dikilograma tše 14.
Ditshadi ke tšse di kgolwane go feta diphelehu. Phuti tša Oribi di bontšha go tlolatlola go kgethegilego ge di tšhušitšwe, seo se bakago gore di tlole di tsepame le maoto a otlologilego.

Dijo

Di fula bjang kudu, gomme di ja le dihlašana tša matšoba. Le ge e le gore e di phela mo go tletšego meets mo mafelong a sephara, a di tsepele mo meetsing a lokologilego.

Tswalo

Di na le sehla sa tswalo ka Aforika Borwa moo e le godimo dikgweding tša Dibatsele le Manthole. Di duša lebakeng la matšatši a 210 ka morago ga moo kwanyana e tee e a tswalwa.
Dikwana di a khutišwa kgwedi kaq moka, gomme mmatšona o ba le nako tša go tlo amošisa kwana. Tše di nnyane tše di tshwešišwa letswele ka dikgwedi tšeo di lego seswai.

Maitshwaro

Di hwetšwa ka mokgwa wa sehlophana sa phelehu e tee le tshadi tše pedi. Dihlopha tše di di phela ka selete sa tšona, gomme di šireletša tikologo ya dihektara tše 25-100 ka bogolo.
Diphelehu tša selete di ntšha tše diphelehu tše nnyane ka gare go sehlopha sa lelapa sa tšona, mola tša ditshadi tše di tšwela pele go dula sehlopheng go fihlela di ka bopa dihlotšhwana tša bobedi. Ka ge go le bohlokwa go go boloka bommogo bja sehlopha, leloko le keteka mokete wa boloko kgafetša kgafetša. Le gem moto wa boloko o senke o babalelwe.

Bodulohlago

Di hwetšwa mo mafelong a goba le meetse a ma ntšhi, bjanye bjo bontšhi le mebotong e bulegilego le go bego le bjanye bja montane, le mo goo nago le bjanye bjo senene.

Moo Di Hwetšwago Gona

Abaganyo ya tšona e ka digašwana tše sa tšweletšego pele. Mo Aforika Borwa Oribi ka dikarolo tša ka leboa bohlabela, KwaZulu-Natal, Mpumalanga, le mehlape e ganelago ka leboa bohlabela bja profense ya Free State le Swaziland. Ka sewelo di ka Caprivi ya Namibia le bokonebohlabela bja Botswana.

Dipalopalo Tša Bohlokwa

Leina la se-Latin: Ourebia ourebi
Boima (tshadi): 8 - 20 dikilograma
Boima (phelehu): 11 - 17 dikilograma
Botelele (tshadi): 100 ya disentimetara
Botelele (phelehu): 100 ya disentimetara
Go Duša: Dikgwedi tše 7
Palo ya dikonyana: 1 konyana
Order: Artiodactyla
Lapa: Bovidae
Dinaka: 13 ya disentimetara (record) – 19 ya disentimetara)
Tswalo: E tee e tswalwa go tloga ka Diphalane - Manthole ka morago ga nako ya go duša digwedi tše 7.

Mohlala

Ditlhakwana di lebeletše pele. Kgato ya yona e nnyane go feta ya Steenbok. Maoto a morago a mateletšana.