Ngangišano Ka Winnie Mandela

Kanegelo ya Stompie Seipei

©Eric Miller
Ka morago ga ge Winnie a lokollwa go tšwa ka ntle ga naga ya gagwe mo Brandfort o ile a dumelelwa go boela morago gae ka 1986. Ge a fihla gae o hweditše gore tikologo ya gagwe kotsi kudu ka bafsa ba lwa le mmušo o hlasela maemo a tšhoganetšo. Ka maitekelo a go thuša bao ba hwetšwago ka gare ga tlhakatlhakano, Winnie o hlomile sehlopha sa kgwele ya maoto sa Mandela United (MUFC) sa bafsa bao ba gataletšego. Ka maswabi, sehlopha se gopolwa kudu ka ditiro tša yona tše di sego molaong.
Sehlopha se be se phadišana le baithuti ba go tšwa sekolong sa Daliwonga, ditlamorago tše di direlego gore Winnie le Nelson Orlando West di fišwe fase. Dikanegelo di be di tletše ka MUFC gore di na le maikarabelo a go bethwa, go raha le tlaišo. Kanegelo ye tsebegago kudu ke ya Stompie Seipei.
Ka 1988 Stompie o be a na le mengwaga ye 14 a le lesole, o be a le mo khamphaning ya MUFC ge a ile a timelele letšatši le tee. Setopo sa gagwe se ile sa hwetšwa ka moragonyana mo ntlenyana ga Soweto. O be a bethilwe ka bošaedi mme mafelelong a bolawa ka serapaneng sa dikara. Mogwera ya Winnie, Ngaka Abu Baker Asvat o mmone ka dikgobalo tša gagwe pele ga a hlokofala. Asvat o begile gore Stompie o be a senyegile bjoko, o be a hlatša e bile a sa kgone go ja. Matšatšing a mmalwa ka morago ga go bega se, Ngaka Asvat o ile a bolaya ke banna ba babedi ba itšweletša bjalo ka balwetši.

Go Bolaya Ka Tšhumo Ya Mathaere

©Eric Miller
1988 Fireman at the scene of the fire at Winnie Mandela's house
Winnie o be a kgobokanetše ke phaphano ka lebaka la gore dikgokagano le kgwele ya maoto ya Mandela United (MUFC) le ditiro tša bona. Go bonala o ka re mengwaga ya tlaišo, kgatelelo ya dikhuduego le maitemogelo a kgolegong le kiletšo e thatafaditšwego a dirile gore Winnie a be thata gomme o bonwa bjalo ka mohuta wa lesole mo fase. Go be go na le phoko gore batamelo ya gagwe e ile ya thoma dikgaruru le hlohleletšo.
Mo polelong ye nngwe ya gagwe e tumilego, Winnie o rile, “mmogo, ka sepelelana le mapokisana a rena a mankgware le tšhuma ya batho ka dithaere go lokolla naga ye.” Go thwe se ke tšhupetšo ya tšhuma ya batho ka mathaere, tlaišo le phethagatšong ya mokgwa wa go gapeletša thaere godimo ga sehuba sa motho e be o le tshuma. Go boletšwe gore Winnie o dumeletše tirišo ya ka polelong ya gagwe e be a kgokaganya ditiragalo tše dingwe tša ditshuma tše ntši.

Phaphano E Hlola Tshenyo

©Eric Miller
Ka 1990 iletšo ya ANC e ile ya tlošwa. Nelson Mandela gammogo le bagolegwa ba bangwe ba dipolotiki ba ile ba lokollwa kgolegong gomme Winnie o ile a kopanywa le monna wa gagwe ka morago ga mengwaga ye 27. Ka morago ga moo, ka ge tokologo e be e le kgaušwi, Nelson le Winnie ba be ba tsenela dikopano le dipolelo, go sepela gomme ba le gare ga kamano ya kgašo. Winnie o ile a kgethwa go ba hlogo ya leago la ANCKA Setemere ya ngwaga woo.
Ka 1991, Winnie le bagwera ba gagwe ba mo ka kgweleng ya maoto sa Mandela United (MUFC) ba ile ba ema tshekong ya bolaya le timelelo ya Stompie Seipei. Winnie o ile a tlošwa gare ga molato, le ge go le bjalo o hweditše kotlo kgolegong ya mengwaga ye mehlano go ya kgoro tše nne tša go hara le ngwaga o tee wa go betha. Se se ile sa theošwa go mengwaga ye mebedi ya go fegwa lefoko le tefišo ya R15 000.
Tsheko le ditaba mabapi le Winnie di hlomile tshenyo mo lenyalong la gagwe. Ponego ya Nelson le Winnie bjalo ka balekane b aba thabilego e ile ya thoma go fela ka ge dipolelo di tša thoma go dikologa gohle. Ka 1992 bobedi ba ile ba tsebegiša ka karoganyo ya bona, gwa latela Winnie a itokolla go tšwa go maemong a ANC. Tlhalano ya e ila ya fela ka 1996.

Translated by Lebogang Sewela