Lefelo la Bohwa la Lefase la iSimangaliso

Kgetho ya UNESCO

©Roger de la Harpe
Toropokgolo ya St Lucia Wetland Park, bjale ke iSimangaliso Wetland Park, e begilwe bjalo ka lefelo la Bohwa la Lefase ka 1999. Komiti ya UNESCOe tšere sephetho sa go akaretša mafelo a mabedi a šireleditšwego a ka lewatleng ka gare ga mellwane (St Lucia le mawatle a Maputaland), le mafelo a 11 a sego a lewatleng - (Maphelane Nature Reserve, St Lucia Park, Eastern Shores State Forest, Cape Vidal State Forest, Nyalazi State Forest, False Bay Park, Sodwana State Forest, Sodwana Bay National Park, Lake Sibaya Freshwater Reserve, the Coastal Forest Reserve and Kosi Bay Nature Reserve).

Phaka ya Bohlokwa bja Boditšhabatšhaba

©Roger de la Harpe
iSimangaliso Wetland Park, e bile beilwe bjalo ka lefelo la Bohwa la Lefase e sego fela ka lebaka la bohlokwa bja mabopo a turtle-nesting, eupša ka lebaka la diphedi tša tlhago tša yona tše botse, bobotse bja yona le lewatle le tshepedišo ye botse ya bophelo bja naga ya letsha.
Phaka e na le diphedi tša tlhago tše tlhano tše phegeletše (di fa diphedi biota ya go fapanafapana): lebopo le tša ka lewatleng, eastern-shore, tshekatsheko ya dithokgwa tša ka lewatleng le Letsha, noka ya Mkhuze papyrus le acacia savanna ya go oma ya mo Bodikela. Ka morago, diphedi tše di nale microhabitats ya maemo a godimo go swana le mangroves, coral raffia-palm Reefs le dithokgwa.

E Lebane Seemo sa Bohwa

©Roger de la Harpe
Ga sego fela go fapana ga mafela bjo dirago gore iSimangaliso e lebane ke seemo sa bohwa. Go na le mehutahuta ya dimela ya go makatša (mehuya ye 2,185 e ngwadilwe), diamuši (129 ya mehuta ya deiphedi), digagabi (128), dinonyana (526) hlapi (1,039). Dipalopalo tše di re botša gore ke ka lebaka la eng poloko ya phaka e le bohlokwa kudu ka tša bophelo. Eupša go moeng ke tikologo ye itšego, Wild coupling ya lewatle le naga ka khutlong ya Maputaland, tše di kgahlišago.
O namela mošaša e be o sepela mo lebopong mo dunescape ya casuarinas o gata ka diaparo tša go rutha ka phefo, le raining cones le dikhouni tše dinalete. Godimo ga fao… pele ga gago go a fiša, coral-rimmed sci-fi manta rays, nkwe le dišaka tše tharo, le mehuta ye meararo ya turtle. Ka mo mafelong a fosili lurks, Coelacanth, go sepela mo lebopong dinoka tša prehistoric riverine. O sepela go bapela le lebopo le confetti-like ghost crabs. Maru a fase a go tšhošetša kgabiša ke molalatladi. Bjalo ka ge go katološa ka maatla, dihlapi tše pedi tša earuarua e be di feta, ka kgauswi le wena a ka di kwa ge di hema.

Go Lebelela Dinonyana

©Roger de la Harpe
Ka morago o ka sepela mo lefelong la dithokgwa tše koto tša meboto ya nare ya meetlwa (Zizyphus mucronata), Natal mahogany (Trichilia dregeana) le pigeonwood (Trema orientalis) di bofilwe ka dithapo tša kgabo le ditedi tša banna ba bagolo ba kgale. Coastal strelitzias (Strelitzia nicolai) ba hlaba dihlogo tša sethokgwa ka lesela. Ge o fihlelelwa ka sethokgweng sa fowls, o kwa rustle: ke kgabo fela ya samango goba Tonga red squirrel. Eupša ka mesong o lokele twinspots tše tala, purple-crested turacos le African emerald cuckoos.
Ka morago ga tshekatsheko ya ramparts ke naga ya bjang e na le khutlo ya lala (Hyphaene coriacea) le wild-date palms (Phoenix reclinata), go tletše ditšhukudu le ditlou tša cantankerous. Ka ntle, dikudus di ka tla mo koling ya gago le mengatse ya Medusa yeo ele go boima kudu go dihlogo tša bona. O feta go feta reedbucks gomme o ka bona go gongwe le mo gongwe mo Afrika.
Bušego o ka sepela mo mellwaneng wa westland. O ka gata mangroves, marothodi a mafego, entšene ya go bobola. Le matlakala ao a sa tshwenyego ao, o a tsebago - a dutše le meno le meropo ya go duma. Ka pejana lefaufau la salmon le tletše ka difolaminko tše 10,000 di tšhilafatša moya le ka pinki.

Translated by Lebogang Sewela