Giraffe
Thutlwa

© Peter Delaney

Leina

Thutlwa [giraffa camelopardalis]

Mmala

Thutlwa ke phoofolo ya botelele go di phala kamoka lefaseng, e botelele bja dimilimetara tša go fihlelela 5.5m, kudu ka molala wa bogodimo bja mmele wa yona. Molala wo motelele wo o feleditše o dira gore tšepelo ya madi e be ya bothata, ye e sa hlalogangwego ka botlalo ke borasaense ba dirapa tša diphoofolo. Dipoo ke tše dikgolo ka bogodimo bjo bo ka bago dimetara tše 5 le ditshadi ka dimetara tse 4,5. Dipoo tše kgolo di ka ba ba boima bjo bo ka bago dikilogerama tše 1 200 gomme ditsahdi gantšhi go na le dikarolo tše dingwe tša boima bja dikilograma tše 800 go ya go 900. E bonwa ka mmala wa seetša le dithorwana tše di tsothwa basading gomme go tša dipoo di na le dithorwana tše di botsthwa bja go tsenelela. Distahdi le dipoo ka bobedi di na le dinaka tše dikopana tša go akaretšwa ka letlalo.

Dijo

Ka lebaka la melala ya tšona ye metelele, Dithutlwa di kgona go iphepa ka mehlare ye me telele tše di sa kgonego go ka fihlelelwa ke diphoofolo tše dingwe tše di jago mehlare le bjang. Leleme le le telele le šomišwa goga diphotlwa le mahlare go tsentšha molomong tšeo di tšeewego mo dikutung go sega ka meno.

Pelegišo

Ditshadi di tšwelela go amogela go nyakwa ke Dipoo tše kgolo. Di na le sebaka sa matšatši a 457 a go duša morago go belegwe namane. Ka pelego namane e bega e ka ba dikilogerama tše 100 gomme di tšhwešwa magareng a dikgwedi tše tšela go ya go di le seswai, gomme ke diperesente tše 52 tela tša dinamane tše golago, e fela dinamane le tšona di lego batšwasetlhabelo da ditau, diphiri le mangau. Nako ya go go goela e fihlelwa morago ga dinamane di gola go fihlela mengwaga ye mene goba hlano. Pelego ya tsa ditshadi e lekolwa e amogelwa ke dipoo tša bagolo go tšwa sehlopha le sehlopha.

Boiswaro bja yona

Dithutlwa ke diphoofolo tša loago e bile di šoma mmogo bjalo ka mehlape nako le nako. Le ge go le bjalo, ga go na le sehlopha sa go swaragana. Baswa ba nna le bagolo ba ditshadi ba mmalwa, gomme tša dipoo di tlalatlala le go sepela di dula magareng a dihlopha tša ditshadi. Ka gore dithutlwa ga di na nako e e rulagantšwego ya go belega, dipoo di bonwa di nyakana le tša ditshadi ka dinako kamoka. Dipoo di dula di lwela go goela le tshadi, gomm se se a kgatlhiša go se bogela. Di šomiša melala ya tšona go ititya a yona ka ona wa mešifa mo boemakgahlanong ka go potapotana le go bofana melala ya tšona le ya tše dingwe. Ye e fekeditšwego ekodiwa ka sehlopheng gomme ga se gatšhi gore di gobale kutu. Dithutlwa ka kakaretšo ke diphoofolo tše senago modumo e bile di tletše moya wa kgotso. Ka nako tše dingwe, tše rilego, ge di hlaselwa ke dibatana di hemela godimo tša be di bogola.

Moo di hwetšwago gona

Nakong ya go feta e phatlaladitswe ka go tsoma, balemirui le bolwetse (rinder-pest). Le ge go le bjalo, dipalo tša tše di dušeditšwego gape mo dileteng tše ikemetšego a a sireletsang diphologolo.

Dipalopalo tša bohlokwa

Leina la Selatina: Giraffa camelopardalis
Boima (tshadi): 800 kg
Boima (Dipoo): 1 200 kg
Sebaka sa go duša: 15 dikgwedi
Nomoro ya bašwa: 1 (le 2)
Nako ya go hwela: 4, 5 ngwaga
Boimapelegi: 102 kg
Tolamo: Artiodactyla
Lelapa: Giraffidae
Lebelo la go kitima: 55 km / h

Pelegišo

Dinamane di belegwa ka nako efe goba efe ya ngwaga ka morago ga nako ya go duša nako ya go ka ba dikgwedi tše 15.

Mohlala

Mohlala wa menwana ye mene ye o ka se e fošego ya kgatišo. Dithutlwa di robega maoto ka go relela dileteng tša go relela.

Mekwalo

Go na le mefuta ye e senyane ya go farologana ya dithutlwa mo Aforika ka bophara. Gomme go kaetšwa go ka bonwa mefuta e mengwe gape.
Ga bjale mehuta ye e boniwago ke:
Thutlwa camelopardarlis camelopardalis - nubian thutlwa ye e hwetšwago Sudan le Ethiopia.
Thutlwa camelopardarlis reticulata - Reticulated goba Somali thutlwa ye e hwetšwago Kenya, Borwa bja Ethiopia le Somalia
Thutlwa camelopardarlis angolensis – Ya Angola goba Ya Namibia e hwetšwa kua Bokone Namibia, borwa bokone bja Zambia, Botswana le Bophirima bja Zimbabwe
Thutlwa camelopardarlis antiquorum - Kordofan thutlwa ye e hwetšwago Borwa bja Chad, Central African Republic, Cameroon le DR Congo
Thutlwa camelopardarlis tippelskirchi - Masai goba ya Kilimanjaro thutlwa ye e hwetšwago Kenya le Tanzania
Thutlwa camelopardarlis rothschildi - rothschild, Baringo goba Thultlwa ya Ugand ye e hwetšwago mo Uganda le Kenya
Thutlwa camelopardarlis thutlwa - South Aforika mo Afrikaborwa, ye e hwetšwago Borwa bja Botswana, Borwa bja Zimbabwe le Mozambique.
Thutlwa camelopardarlis thornicrofti -thornicroft goba ya rhodesi, e hwetšwa fela mo luangwa Valley Zambia
Thutlwa camelopardarlis peralta - West African Nigeria thutlwa