Giraffe
Indlulamithi

© Peter Delaney

Igama

Indlulamithi [Giraffa camelopardalis]

Ukuvela nokwakheka kwayo

Indlulamithi silwani eside khulu emhlabeni woke, ubude baso bulinganiselwa emamithareni angu-5.5 kodwana intamayo ngiyo ede khulu. Iindlela intamo yendlulami ekhambisa iingazi ngayo isengabi ukuzwisiswa ngilabo abafunde ngokungeneleleko ngeenlwani. Indlulamithi eduna idlula esikazi ngobude, eduna uvamise ukuba yide ngamamithara amahlanu, kuthi esikazi iphelele emamithareni amane nesiquntu. Iinkunzi zeendlulamithi ezikulu zivamise ukuiba nesilinganiso sobudisi obungaba makhilogremu ayinkulungwana namakhulu amabili, kuthi ezisikazi zibe nesilinganiso sobudisi esibalelwa emakhilogremuni amakhulu abunane ukuya emakhulwini alithoba. Umbala wesikhumba salezo ezisikazi uyibhronzi eqarhwe mbala ozotho okulula kuthi lezo eziduna uqarheke ngozotho okunzima. Indlulamithi eduna nesikazi zineemponjwana eziphutheleke ngesikhomba.

Ukudla

Ngebanga lokuba neentamo ezide, iindlulamithi zikghona ukudla imithi empendeni lapho ezinye iinlwani eziphila ngokudla utjani namakari zingafikeli khona. Zisebenzisa ilimu lazo elide elikghona ukutatela belikhe amakara emthini kunye nokuhluba amaqolo womuthi ngokusizwa mazinywazo wangaphambili abukhali.

Ukukhulisa nokuzala

Iindlulamithi esikazi esele ilungele ukujarhwa ivamise ukujarhwa kanengi ziinkunzi ezidala. Isikhathi sazo sekambiso yokumitha sithatha amalanga amakhulu amane namalanga amasumi amahlanu nekhomba ngaphambi obana zizale ikonyana elilodwa. Ikonyana lendlulamithi lizalwa linobudisi besilinganiso esingaba makhilogremu alikhulu, libese liphuhliswa ukumunya ibele ngemva kwesikhathi esingaba ziinyanga ezisithandathu kuya kezilibunane, nanyana kunjalo abalelwa emaphesendini amasumi amahlanu nambili amakonyana akghona ukukhulu ngokwaneleko ngombana amabhubezi, iimpisi nezingwe zihlala ziwaqithele. Ikonyana libasezingeni lokungajarhwa ngemva kweminyaka emine nofana emhlanu, lokhu kutholakala ngokobana iinkunzi zeendlulamithi zikhambe zivakatjhela imihlambi yeendlulami ngehloso yokuhlola bona sele zikulungele ukujarhwa.

Ukuziphatha

Indlulamithi ziinlwani ezikghona ukuphilisana ngokuthi imihlambazo indone ihlangana. Nanyana kunjalo lokho akutjho bona zakha ubuhlobo, ezincani zihlala nedlanzana lalezo ezidala kuthi ezuduna ziphile ipilo yokukhamba zingena emihlambini ehlukahlukeneko yalezo ezisikazi. Njengombana iindlulamithi zinganaso isikhathi esisodwa zokuzala nokukhulisa lokho kwenza bona eziduna zihlale zivakatjhela imihlambi ngehloso yokuhlola baya ayikho esele ilungele ukujarhwa. Ipi yeenkunzi zeendlulamithi nazilwela amalungelo wokujarha newokubusa ikarisa khulu nawuyibukeleko. Zilwa ngokuthi zibethana emzimbeni ngeentambo zazo ezide neziqinileko, zinonde zisunduzana ngemahlangothi weentamo.
Elobako isunduzelwa ukuhlakelwa lilawulo kuthi elwa nayo irholele ekulimazeni ngendlela embi. Iindlulamithi mhlobo weenlwani ozithuleleko ongatshwenyiko kodwana uzitjhejele lokho ezikwenzako kwaphela. Kesinye iskhathi nazithikazisekileko zizwakala ngokuthimula kuthi lokha nazisahlelwa ziinlwani eziyingozi zibhodle ngendlela ethusako.

Lapho zitholakala khona

Ngokuya ngokwabeka komlando wazo begade zihlukaniseke ngokuya ngokuzinywa, ngokufuywa nofana ukulima kunye nezifo (rinder-pest). Nanyana kunjalo esikhathi sanammhlanje lezo inani lalezo ezibulungiweko liyanaba begodu lokho kwenze bona zithunyelwe emaplasini kunye nenciwini zembandana ezizijameleko.

Iimbalobalo ngepilwazo

Igama lesi-Latin: Giraffa Camelopardalis
Isilinganiso sobudisi (esikazi): 800 kg
Isilinganiso sobudisi (eduna): 1 200 kg
Isikhathi sekambiso yokumitha: 15 months
Inani lamakonyana: 1 calf (exceptionally 2)
Ukulungela ukujarha: 4, 5 years
Isilinganiso sobudisi bokuzalwa: 102 kg
Umhlobo: Artiodactyla
Umndeni: Giraffidae
Ibelo eziligijimako: 55 km/h
Ukukhulisa nokuzala: Ikonyana elilodwa lingazalwa ngezinye nesinye isikhathi sonyaka, ngemuva kwesikhathi sekambiso yokumitha esiziinyanga ezilisumi nahlanu.

Ihlathululo ngemitlhalazo

Zinemitlhala eyakheke ngamahlangothi alinganako. Zingaphulwa nofana zitshinyeke kutjhelela endaweni emanzi.

Ibuthelelolwazi

Kunenani elingaba lithoba lemihlobo yeendlulamithi e-Afrika, kunjao nje abososayensi bakhombela bonyana zihlukaniswe ngeengaba ngokuya ngokuhluka kwazo. Irhelo lazo lijame bunje:
Giraffe camelopardarlis camelopardalis - Nubian giraffe found in Sudan and Ethiopia.
Giraffe camelopardarlis reticulata - Reticulated or Somali giraffe found in Kenya, southern Ethiopia and Somalia.
Giraffe camelopardarlis angolensis - Angolan or Namibian giraffe found in northern Namibia, south-western Zambia, Botswana and western Zimbabwe.
Giraffe camelopardarlis antiquorum - Kordofan giraffe found in southern Chad, Central African Republic, Cameroon and DR Congo
Giraffe camelopardarlis tippelskirchi - Masai or Kilimanjaro giraffe found in Kenya and Tanzania
Giraffe camelopardarlis rothschildi - Rothschild, Baringo or Ugandan giraffe found in Uganda and Kenya
Giraffe camelopardarlis giraffe - South African giraffe found in South Africa, southern Botswana, southern Zimbabwe and Mozambique
Giraffe camelopardarlis thornicrofti -Thornicroft or Rhodesian giraffe, found only in Luangwa Valley in Zambia
Giraffe camelopardarlis peralta - West African or Nigerian giraffe