Eastern Rock Elephant Shrew

© Shem Compion

Igama

Eastern Rock Elephant Shrew [Elephantulus myurus]

Ibonakala Kanjani

Inobude obuyi260mm kuthi umsila ubemude kunekhanda nomzimba.Inesisindo esingu 60gr. Inomsila esingenabo ukuya kakhulu njene Smith’s Rock Elenphant shrew. Amehlo azungezwe ubuhlomphe.

Zidla Nhloboni Yokudla

Idla izintuthwane kuthi emini ithembela umthunzi lapho ibeka khona ukudla kwayo.

Mayelana Nokuzala

Imitha isiskhathi eside njengesilwane esincane esithatha amaviki ayisishiyagalombili. Zizalwa zinoboya namehlo ebonakala evuleka. Zikwazi ukuhamba zizalwa, ezesifazane zizala amaweke ngimvula zasehlobo. Ziqala ukulungela ukukhiqiza izingane umzinamaviki ayisithupha, ezesifazane zizala kaningana anduba zife.

Iindlela Eziphila Ngayo

Imitha isiskhathi eside njengesilwane esincane esithatha amaviki ayisishiyagalombili. Zizalwa zinoboya namehlo ebonakala evuleka. Zikwazi ukuhamba zizalwa, ezesifazane zizala amaweke ngimvula zasehlobo. Ziqala ukulungela ukukhiqiza izingane umzinamaviki ayisithupha, ezesifazane zizala kaningana anduba zife.

Zitholakala Kuphi

Ziphila emini nasebusuku, ziphila zodwa kodwaziyabokala zihahamba ngambili ngezinkathi zokwenza izimgane. Azibambeki izinyawozangaphambili nasemuva azlingani njengonogwaja. Umamazisenkingeni zishaya ziznyawo pahansi zenze umsinda ozwayisa ezinye. Umazenza lomsondo umlomo ziwuula kakhulu, ziphakamise ikhanda kuthi umboko wazo ziwuphakamise. Iphunga elilishiya iyonandlela ezikhuluma ngazo. Leliphunga liphuma ngasezansi komsila nangasemlonye eduze kwezindlebe.