Eastern Rock Elephant Shrew

© Shem Compion

Ligama

Eastern Rock Elephant Shrew or Eastern Rock Sengi (Elephantulus myurus)

Kutiveta Kwayo

Umtimba lophelele we Eastern Rock Elephant Shrew ukala ema mm lamakhulu lamabili nemashumi lasitfupha bese umsila mudze kunenhloko nebudze bemutimba futsi sisindvo sayo simashumi lasitfupha ema grams. Lomsila uneboya lobuncane kunalowo we Smith’s Rock Elephant Shrew. Emehlo ayindingilizi lenelibhande lelimhlophe.

Kudla Kwayo

Le Rock Elephant Shrew idla tilwanyana letincane njengetintfutfwane netinhlwa. Ngetikhatsi tasemini letilwane tihlala emntfuntini nangephansi kwendzawo levalekile, lelapho iyayaluka kufuna tilwanyana lengatidla.

Kwentiwa

Tinesikhatsi lesidze sekumitsa kantsi silwane lesincane, lesikhatsi sitsatsa emaviki lasiphohlongo. Ekutalweni kwalamancane ema rock elephant shrew asuke asanabo boya futsi emehlo asuke asavulekile. Lalamancane ayakhona kutihambela emva kwekutalwa.
Esifazane atala emaphahla lahamba ngamabili ngesikhatsi lesinetsako ehlobo (ngenyanga yeLweti kuya enyangeni yeNdlovu). Lamancane avama kubanemndlandla wekulala nakasevikini lesihlanu kuya kulesitfupha ngekukhula, bese lamasikati angakhicita emacembu lamaningi ngesikhatsi sabo sekwakha.

Kutiphatsa Kwayo

Le Eastern Rock Elephant Shrew isilwane lesiyaluka emini, ikakhulu iyaluka ngetikhatsi tasebusuku nakuphume inyanga. Itsandza kuhlala yodvw, kepha ivama kubonakala ihamba ngababili, nakucabangeka ngesikhatsi sekuhlangana futsi isheshe inyakate, iyaphangisa futsi ayikavami kugileka noma kuwa etindzaweni tato. Uma ticapheliswa tikhuluma ngekubanga umsindvo ngetinyawo kanye nekwenta umsindvo lomkhulu loya emsindvweni lowenta kutsi tivakale.
Ngesikhatsi timemeta ngemilomo levulekile kakhulu, lenhloko ibheka etulu bese lemphumulo yayo lendze iyagobeka ngasemuva kwendzawo lengaphambili levikelekile. Tintfo letimanti letiphumako kulesinye sitfo semtimba tenta indlela yekuchumana. Letitintfo titfolakala emakoneni emlomo, ngemuva kwetindlebe kanye nasemuva wemsila.

Lapho Titfolakala Khona

Le Eastern Rock Elephant Shrew itfolakala kakhulu eNingizimu Afrika, itfolakala esifundzeni seNorth West, nase Northern Province, eGauteng, Mpumalanga, eFree State, northern Eastern Cape kanye nasetintsabeni letise western yaKwaZulu – Natal kanye nase Lesotho. Le Elephant Shrew yatiwa kakhulu etindzaweni letinengi futsi ayikho sengotini, noma inombolo yato inganakeki kahle ngenca yetindzawo letikalekile.
Ihlala etindzaweni letinematje lasakatekile nalamakhulu lapha kuvuleka kwentela kutsi titokhona kubhacela tinyoni letidla letinye tilwane. Inombolo leyehlile yelingi letilwane ingavela etindzaweni letiphakeme letivulekile, noma ematjeni lavulekile lase tindzaweni letivulekile lapho ungatfola khona emanti.