Reedbuck

© Roger de la Harpe

Dzina

Reedbuck (Redunca arundinum)

Mbonalo

Tshileme tsha 70kg na dza tshinna dzo lapfa lwa 950mm. Dza tsadzi ndi ṱhukhu na kha mashaḓa a dzo ndi 800mm nga vhulapfu na tshileme tsha 51kg. Maveve atsho a gireyi yo ṱanganaho na buraweni nga fhasi hatsho ndi hutshena.
Mutshila wa ḓaka na vhutshena kha thodzi. Nga fhasi ha nḓevhe ahuna mavhudzi ha vha hutsu. Dza tshinna ndi dzone dzire na maṋanga o lapfaho 450mm.
Dza tshinna na dza tsadzi dzo fhambana ngau vha na zwithu zwa tshiphiri ya tsadzi ndi zwivhili kha tshinna ndi tshithihi na munukhu wadzo. Dzi takalela u dzula fhethu huthihi.

Kuḽele

Hedzi phukha dzi la mahatsi. Husina mahatsi dzi ya ḽa na maṱari maṱuku. Misi nyimele I si ya vhuḓi dzi ya ḽa na nga masiari, naho dzi phukha dzine dza ḽa vhusiku.

Kubebele

Dza tsadzi dzi lugela ubeba dzi na minwedzi ya 15 -18, na dza tshinna dzi lugela lwa vhudzekani dzi na minwaha mivhili. Dzi beba ṅwaha woṱhe, fhedzi dzi beba tshilimo.
Nga murahu ha u ḓi hwala lwa maḓuvha a 225 ṅwana muthihi u ya bebiwa. Tshetshe dzi ya dzumbiwa lwa miṅwedzi miraru, hu u itela tsiredzo.

Kutshilele

Dza vhukati dzi wanala nga lugwada luṱuku. I tshi gidima I imisela mutshila nnṱha, I kha luvhilo I sumbedza vhutshena nga fhasi. Tshiphuka I tshi tshi dzula fhethu hatsho tshi tshoṱhe.
Dza tshinna dzi alwa nga tshadzo dzi khou tsiredza vhasadzi vhadzo. Dza tsadzi ṱhukhu dzi tshi aluwa dzi ya ṱuwa dza thoma mita yadzo. Hedzi dza tshinna thukhu dzi a dzula kha lugwada u swikela dzi na minwaha miraru. Heyi reedbuck ndi shaka ḽa tsinisa la mountain reedbuck.

Nḓowelo

Heyi phukha I takalela fhethu hure na mahatsi o thabaho. Mashudu mavhi hune ya takalela hone a hungo tou ḓala ngauralo, zwine zwa siya hedzi dzi reedbuck dzi songo tou ḓala.

Hune Dza Wanala Hone

Ṋamusi, hedzi phukha dzi wanala Kruger National Park, Eastern shores dza St. Lucia, Hluhluwe Game Reserve na kha vhunwe vhugala phukha vhuṱuku kha ḽa KwaZulu-Natal.