Reedbuck
Liqala (Mhloboomkhulu)

© Roger de la Harpe

Igama

Liqala (Mhloboomkhulu), Reedbuck [Redunca arundinum]

Ukwakhekanokuvelakwayo

Inesilinganiso sobukhulu nofana ubudisi obungaba makhilogremu amasumi alikhomba (70 Kg) begodu eziduna zakhona zinesilinganiso sobude obumamilimitha amakhulu alithoba namasumi amahlanu (950 mm).
Ezisikazi zincani begodu zinesilinganiso sobukhulu nofana ubudisi obumakhilogremu amasumi amahlanu nanye (51 Kg), kanye nesilinganiso sobude obuphakamileko obumamilimitha amakhulu abunane (800 mm).
Amaboyayo amlotho okuqarhe nombala ozotho kanye namathumbu anombala omhlophe, umsila nawo umhlophe begodu umaruthuruthu kanye nencenye yesiphetho esinzima. Zinoboya obunzima ngaphasi kwendlebe obumumetha idlala. Ngeziduna kwaphela ezineempondo ezide ngesilinganiso esimakhukhulu amane namasumi amahlanu.

Ukudla /Idayethi

Zimhlobo ophila ngokudla utjani ngendlela yokubukhetha. Lokha utjani bungekho zizithola sele zidla idlanzana lamakhambi, nanyana zimhlobo otjhagala khulu ebusuku nje, kodwana ngesikhathi lapho ubujamo bungasibuhle zitholakala zidla nemini.

Ukuzala Nokukhulisa

Ezisikazi zivamise ukumitha kokuthoma nazineenyanga ezilisumi nahlanu ukuya kezilisumi nobunane, kuthi eziduna zibesebujameni bokungajarha ngemva kweminyaka emibili.
Zizala ilamjana linye kesinye nesinye isikhathi sonyaka kodwana ukuzala okunengi kubonakala khulu ngesikhathi sehlobo, ngemva kwesikhathi sekambiso yokumitha esimalanga amakhulu amabili namasumi amabili nahlanu (225 days).
Amalamjana afihlwa eendaweni ezifihlekileko ukufikela eenyangeni ezintathu, ukwenzela bona aphume sele akghona ukuzijamela endaweni lapho ziphila khona.

Ukuziphatha Kwazo

Zitholalakala ngomndeni begodu zinobukhulu obuphakathi ngesilinganiso. Nayigijimako inendlela eyaziwa ngayo yokukhamba, iphakamisa umsila bese iveze ihlangothi lawo langaphasi elimhlophe. Kumhlobo wenyamazana ezizwana nokuvikela isifunda nofana umhlambi khulu.
Iimpongo zakhona zihlala zivekela lezo ezisikazi kilezo ezinye eziduna ngesikhathi sokujarha. Ngesikhathi ezisikazi zifinyelela esigabeni sokukhula ngokwaneleko, ziyaphuma emhlambini ziyokuhloma yazo imihlambi nofana imindeni.
Amalamjana aduna ziyawabekezelela begodu akghona ukuhlala emhlambini ukufikela eminyakenawo emithathu yobudala. Umhlobo lo wepunzi (Reedbuck) uhlobene khulu namaqala (Mountain Reedbuck).

Iindawo Zokuhlala/Ikhayalazo/Isikhundla

Ikhayalazo kuba ziindawo ezimidzwele nofana eeyalweni. Ngetjhwa iindawo ezinjengalezi zinciphe khulu ngebanga lokuncipha komhlobo lo weempunzi.

Lapho Zitholakala Khona

Namhlanje iinpunzezi zingabonwa esiqiwini se-Kruger National Park, epumalanga yemalwandle nofona imilambo ye-St.Lucia, esiqiwini seembandana i-Hluhluwe game reserve kanye nakelinye idlanzana leenciwi zembandana zesiFundeni saKwaZulu-Natal.