Reedbuck

© Roger de la Harpe

Ligama

Reedbuck (Redunca arundinum)

Kutiveta Kwayo

Inesikali lesimashumi lasikhombisa sema kg bese lendvuna inebudze lobumakhulu layimfica nemashumi lasihlanu sema mm emahlombe. Lamasikati mancane phindze akala emakhulu lasiphohlongo ema mm emahlombe bese akala sisindvo lesinemashumi lasihlanu nakunye sema kg.
Sikhumba sayo simtfubi losansundvu nalokumhlophe ngaphansi. Umsila uneboya lobusahlatsi nalokumhloshana ngasekugcineni. Libala lelihlukile lelimnyama letinwele lingaphansi kwetindlebe.
Ngulamadvuna kuphela lanetimphondvo letingemakhulu lamane nemashumi lasihlanu ema mm ngebudze. Ireedbuck inalokumantana lokuphuma ngasemuva, lamadvuna anayinye bese lamasikati ahle abanamabili. Letitintfo tihambisana nendzawo.

Kudla Kwawo

Tinyamatane letidla tjani lobusahluma. Uma tjani bungekho tingabese titsatsa lokuncane kwetibhidvo. Umasimo sisibi tidla ngishonasemini, noma lesilwane singulesinyakata ngetikhatsi tekuhlwa.

Kwakhiwa/Kwentiwa

Lamasikati abamba kucala nakanemunyaka lolishumi nesihlanu noma lishumi nesiphohlongo ngetinyanga, bese lamadvuna atsatsa sigaba sebudzala nakasemnyakeni wesibili budzala.
Tihlangana umnyaka wonkhe, kepha kutala kwenteka ngesikhatsi seluhlobo. Emva kwekumitsa emalanga lamakhulu lamabili nemashumi lamabili nesihlanu lizinyane linye liyatalwa. Lasandza kutalwa asala abhacile tinyanga letintsatfu, noma sizatfu sekubhaca kulendzawo sinetidzingo tayo.

Kutiphatsa Kwayo

Lena nyamatane lesemkhatsini ngebukhulu itfolakala ngetichembe letincane temndeni. Uma igijima ngalendlela yayo yekuya ngasemaceleni nemsila lobheke etulu, ikhombisa lokumhlophe lokungaphansi. Le Reedbuck itsandza indzawo. Lamadvuna lanabophathini avikela lawo lanesitsembu kulamanye lamadvuna.
Njengalamasikati nakafika esigabeni sekukhula ashiya emacembu emindeni yawo ayokwakha awo. Lamancane lamasikati akhonwa futsi angahlala emcimbini aze afike emnyakeni wawo wesitsatfu wekuphila. Le Reedbuck ihlobene dvutane ne Reedbuck yeNtsaba.

Indzawo Yawo

Lena nyamatane indzawo yayo yemvelo tjani lobumanti. Ngebhadi ke, loluhlobo lwalendzawo linekushwabana, nendlela leyenta inombolo yeReedbuck inciphe.

Lapho Atfolwa Khona

Kuletikhatsi tamanje, lenyamatane ingabonwa eKruger National Park, elusentseni lolungasempumalanga ye St Lucia, endzaweni yetilwane lesehluhluwe nakuletinye tindzawo tetilwane letiKwaZulu-Natal.