Reedbuck
Motlapasi

© Roger de la Harpe

Leina

Motlapasi, reedbuck (Redunca arundinum)

Ponalo

E ela dikholometer tše 70 gomme Dikgapa tšona di na le botelele ba go lekana le dimillimeter tše 950 magetleng. Tše tshadi ke tše nnyane e bile di kala fela dimillimeter tše 800 magetleng e be di kala dikhilometer tše 51 ka boima.
Maboya a na le mmala wo mosetlha le bošweu ka tlase. Mosela o na le maboya a mantšhi kudu e bile o na le mmala wo mošweu mo dintlheng.Go na le tshwelesa ye ntsho ye e senago moriri tlase ga tsebe.
Ke Dikgapa fela tše di nalego manaka o go lekane le dimillimeter tše 450 ka botelele. Motlapasi e na le tshwelesa gare ga mpa le serope gomme dintšha dilo tša go se kgahliše. Tše tona di na le tee, ka nako ye ngwe tše tshadi di na le tše pedi.
Tshwelesa ye e kgokaganya le mokgwa wa tšona.

Dijo

Di phela ka go ja mehlare le bjang. Ge bjang bo se gona dija dinoko tše nnyne. Ge peelano e se bose dija mosegare e fela gatšhi di tšutla bošego.

Pelego

Tše tshadi di belega go thoma ge di na le dikgwedi tše lesome tlhano go fihla lesome seswai gomme Dikgapa di thoma thobalano morago ga mengwaga ye mebedi. Di belega ngwaga ka moka, e fela pelego e na le go ema ka nako ya selemo.
Ngwana o tee belegwa morago ga nako ya go gola ya matšatši a 225. Bana ba gona ba a fihlwa dikgwedi tše tharo, ke ka lebaka leo ba swanetše go tšwalela lefelo.

Mokgwa

Phuthi ye, ya bogolo ba ka magare, e hwetšagala malapeng a mannyane. Ge e kitima e na le pharologantšho ka go roromela, ka mosela yo lebeletšego ka godimo le bošweu ba go bonagala ka thoko. Motlapasi e na le lefelo ya yona.
Balokelo ba Dikgapa ba šireletša tše dingwe. Ge tše tshadi di godile di tlogela malapa a tšona go yo hloma dihlopha tša tšona. Dikgapa tše nnyane di a kgotlelelwa e bile di dumelelwa go šala dihlopheng megwaga ye meraro ya bophelo. Motlapasi e tswalana ga botse le Lebele.

Lefelo

E rata mafelo a go ba le bjang e fela palo ya mohuta wo e fokotšegile kudu ka lebaka la gore mafelo a go swana le a, a fokotšegile.

Di Hwetšagala Kae

Lehono, diphuthi tše di bonaga kua Kruger National Park, fa eastern shores ya St. Lucia, kua Hluhluwe game reserve le kua di game reserves tša kua KwaZulu-Natal.