Lala Palm
Mulala

© Roger de la Harpe

Dzina

Mulala (Hyphaene coriacea)

Tshivhumbeo

U hula u bva kha 5m u swika kha 7m, tshiǹwe tshifhinga uya swikisa na 15m. uya hula una matsinde mavhili ano nga o zwimba nga tshivhumbeo. U tshilesa maḓakani a re tsini na lwanzhe. maṱari ndi madala.

Maluvha na Mitshelo

Mitshelo yawo yo hula sa bola ya thenisi. Musi mutshelo wa mulala u gaga u vha u mudala, u tsini na u vhibva wa vha ṱaḓa, wo no vhibva wav ha musumbusumbu u penyelelaho. Thambo dzivha dzo tsireledzwa nga lukanda luthethe lwa mutshelo. Mulala u tshila miǹwaha miṋa ngau angaredza. U dzhia miǹwaha mivhili u aṋwa mitshelo, wa dzhia miǹwaha mivhili u fa. U aṋwa mitshelo I minzhi minzhi I tshi swikisa 2000. Mutshelo wa hone uya nukhelela, naho lukanda lwawo lwu tshi penya, wone ndi mutshelo wo omaho. Thambo ya mutshelo ivha yo tingwa nga vhuphuvhephuvhe hono nga tshipontshi utshi vhu ḽa. ndi mutshelo u ḽeswaho nga Nḓou na Mapfeṋe.

Mushumo wa Muri

Mutshelo u no aṋwa u nungunela mafhi a coconut samusi nawo u tshi bvisa mafhi. maṱari a wo a ya ḽiwa sa muroho. Mutshelo wa Mulala u to devhiwa u tshi ḽiwa. Muri uyu uya ita veini kana halwa ho vhilisiwaho. zwiṋoṋi zwi u funela uri zwi ya kona u ṋambatedza makumba a vhana vhazwo nga mare kha muri uyu.

Ngudo

Maṱari a mulala a ita muroho wo no pfi Ivory palm ngauri thambo yawo yo khwaṱha.

I wanala fhii

U wanala Zimbabwe, Angola, Botswana, Northern Transvaal na Namibia.