Garden Eels

© Johan Boshoff

Dzina ḽa muṱa ḽo ḓoweleyaho

Garden eels

Dzinwe dza muṱa

Freckled, Dza mathoma, dzo ḓoweleyaho, Dza lwanzhe lutsuku, Taylor’s, Mbiḓi.

Dzina ḽa tshi saitsi

Heterocongridae

Tshivhumbeo

Ubva kha 70 cm.

Ṱhaluso

Muvhili wayo u nga wa ṋowa une a wuna makwanda. Ina mutshila mulapfu na marahu mahulu. Ina mabuli maṱuku na meme khulu dza mulomo. Mivhala yadzo iya fhambana ubva kha u songo dombilelaho uya kha wa zwi thoma wo dombilelaho. Dzinwe dzi na muvhala wa swiri na mutshena.

Nḓivho yo ḓoweleyaho

Kha muṱa uyu dzi vha dzi mbili dza vha hafhu nga zwigwada zwa 33. Dzi wanala nga zwigwada muṱavhani mutete. Dzi dzhena muṱavhani dza tou sala fhedzi sa zwimela, sa zwine dzina ḽadzo ḽa amba zwone. Dzi na ṱhoni nga maanḓa. Inwe na inwe I dzula fhethu hayo. Dzi tou nambatela muṱavhani dzo dzumba mitshila. Dzi ya kudzela maḓini.

Kuḽele

Dzi ḽa dzi plankton.

Kuphaḓaladzele

Dzi wanala vhoṱhe hoṱhe na malwanzheni oṱhe a ḽifhasi.

Zwigwada zwo ḓoweleyaho

Black garden eel - Heteroconger perissodon
Splendid garden eel - Gorgasia preclara
White-spotted garden eel - Gorgasia maculatus