Garden Eels

© Johan Boshoff

Igama lomndenazo elijayelekileko

Garden eels

Ezinye zakwabo

Freckled, Spotted, Common, Red Sea,Taylor’s, Zebra

Igama lesayensi

Heterocongridae

Ubukhulu

Ingakhula beyibe masenthimitha amatjhumi alikhomba.

Ikambiso Yokufanisa

Inomzimba obumbeke njengewe nyoka kodwana yona ayinaso isikhumba esakhiwa maphepha. Izitho zemuva ethaya ngazo ziqaqada bezulumbane nezemhlana kanye nesesithweni sokukhupha uthuvi. Inesitho sokuphefumula kweenlwani zemanzini esincani. Ineencenye zomlomo ezikulu. Imibalazo ihluka ukusuka kokhanyako kanye namacatjhazana ukuya komnyama. Ezinye zazo zinombala o-orentji kanye nomhlophe.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni wama-Heterocongridae wakhiwa mikhakhawo emibili kanye nemihlobawo ematjhumi amathathu. Zitholakala ngomhlambi omkhulu zindlaleke esandeni. Incenyazo ephezulu yomzimba iluleka ibengaphezu kweemilo ezifana nesanda, begodu kungakho iphiwe igama layeli. Imhlobo onamahloni tle. Enye nenye yazo ihlala emgodinayo. Isanda yamaboda wemigodazo inamathiselwe ngothuvi bayo kanye nedlala emamanzana etholakala emsilenayo. Ziba nabentwana ngokubekela, amaqanda ziwabekelela emanzini azombelezileko.

Ukudla Kwazo

Ziphila ama-planktons.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kwaphela esewula pumalanga ye-Atlantic kanye neSewula Afrika.

Imihlobazo ejayelekileko

Black garden eel - Heteroconger perissodon
Splendid garden eel - Gorgasia preclara
White-spotted garden eel - Gorgasia maculatus