Garden Eels
Imfishi lesanyoka yengadze

© Johan Boshoff

Ligama

Imfishi lesanyoka yengadze

Letinye kulomndeni

Freckled, Spotted, Common, Red Sea, Taylor’s, Zebra (eMacashata, eMacabhacabha, iYatiwa, Lwandle lelibovu, Lidvuba la Taylor)

Ligama lesayensi

Heterocongridae

Linani

Ingemasentimitha lamashumi lasikhombisa.

Kutichaza

Inemtimba lofana newenyoka lote tigogo. Ematsambo asemuva ayachubeka nesisila kanye nalawo langasetibunu. Indlela yekuphefumula lencane levulekako. Inetindzebe letinkhulu. Imibala iyehluka kusuka ekukhanyeni lokunemabala kuya kulokumnyama. Letinye tinelibala leliliphuti nalokumhlophe.

Satiso Sebantfu Bonkhe

Umndeni we Heterocongridae ufaka tinhlobo letimbili kanye nemacembu lamashumi lamatsatfu nakutsatfu. Titfolwa ngemacembu lamakhulu esihlabatsini lesilula. Imitimba yabo yangetulu iyaphuma esihlabatsini njengetihlahla/titjalo, njengeligama. Inemahloni. Nguleyo naleyo mfishi lesanyoka ihlala emgodzini wayo. Lesihlabatsi salomgodzi walelibondza uhlanganiswe ndzawonye

Kudla kwemfishi lesanyoka ye Ngadze

Imfishi lesanyoka yengadze idla tintfo letincane letiphilako.

Kusakateka

Tingatfolwa etindzaweni tonkhe letingaselwandle letinetihlahla lapho khona simo selitulu se lwandle lesiwelela mhlabawonkhe.

Emacembu ato latiwako

Imfishi lesanyoka yengadze lemnyama - iHeteroconger perissodon
Imfishi lesanyoka yengadze lenhle - iGorgasia preclara
Imfishi lesanyonka yengadze- lemhlophe - nemabala - iGorgasia maculatus