Mandela le dikgetho tsa 1994 ka Raymond Louw

© Eric Miller

Ba arolelana bokamoso bo tshwang

Motho e mong le e mong ka dikgetho tse akaretsang tsa 1994 tse ileng tsa fetola Afrika Borwa ho tswa matleng a kgatello ho ya tokolohong e senang leeme e leng mohlolo. Matsatsi pele ho dikgetho leloko la rabit ya sesole neo-Nazi AWB, Afrikaner Weerstandsbeweging o ile a patala bomo ya mokete wa motabo wa batho ba bangata moo ba ileng ba bolaya le ntsha dikotsi ho fumana batho.

E ne ele mokgwa wa ho senya dikgetho oo ba boneng o tla sebetsa. Mandela le mmuso ha waka wa dumela ho tshoswa mme dikgetho tsa tswela pele. Empa dipolawo tse sehloho tse entsweng di fedisitse maphelo a mangata le tshitiso ya thepa. Dikgetho dinkile karolo ka moya o sokang o etsahala o motle le tshebedisano mmoho pakeng merabe.

Ha hona ntho e jwalo e kileng ya bonwa Afrika Borwa. E ne eka ke hona ba batsho le ba basweu ke hona ba iphumanang kgetlo la pele ba arolelana bokamoso mmoho. Kamano ya moga le mothusi e neng e ba kopanya ka bobedi ho etsa ntho e le nngwe e ne bonahala e ka ha e so etsahale ho hang.

Dilemo tse 30 pejana

Ntle le dihlho tsa ditaba tsa nakonyana, tse reng mopresidente ha a ba le botho ha a ne a sa dumella monahano wa hae ho itaola ka Mantaha wa 1964, dilemong tse kang tse fitileng ha a ne a ema ka hara boema kepe bakeng sa nyewe ya hae ya ho senya ka maikemisetso nakong ya se neng se tsebahala jwalo ka Revinia Trial.

Ke ka nako eo ho lekgotleng le thotseng, a ile a bala puo ya hae dihora tse nne kaofela ka tsebo ya hore tshenyo ka maikemisetso e ne ele tlolo e kgolo ya molao, eo seo a se buwang se ne seka kenya thapo molaleng wa hae le basebetsi mmoho le yena. O ile a qetella ka hore,"ke ile ka lwana kgahlano le puso ya makgowa, ke lwanne kgahlano le puso ya batho ba batsho.

Ke ratile maikutlo a tokoloho le setjahaba lokolohileng moo batho ba tlang ho phela mmoho ka kgotso le menyetla e lekanang. Ena ke kgopolo eo ke lakatsang ho e phelela le ho bona. Empa, Modimo, ebang ho hlokeha ke mohopolo oo ke ikemiseditseng ho o shwela. "

Translated by Sibongile Sonopo