Triggerfish

© Johan Boshoff

Ligama lemndeni lelatiwako

Triggerfish

Ligama lelinye lelatiwako

Kute/Alikho

Ligama lesayensi

Balistidae

Linani

Ingangelimitha linye, silinganiso simashumi lamatsatfu nesihlanu emasentimitha.

Kutiveta

Umtimba umise kwendingilizi nenhloko lekhaliphile kanye nekuncipha ngasemsileni. Umsila umise kwelucwetana. Luphiko lwangaphambili lunematsambo lamabili lakhaliphile, lagobeke agoceka. Incumbi yetilwane tinematinyo lakhaliphile ngembili. Timphiko tangemuva nasetibunu tihleti ngemuva kwemtimba, takha emakona lamatsatfu. Imibala leminengi kanye nemibhalo iyatfolwa.

Satiso setintfo

Umndeni we Balistidae ufaka lishumi nakubili weluhlobo nemacembu etilwane lamashumi lamane nakubili. Titfolwa ngetulu kwematje. Litsatfu lizinga. Litsambo langemuva liyakhiya endzaweni nayihlaselwa. Tinendzawo esilulwini letisivikelako, phindze nakubabhukushi. Titalela emacandza esilulwini.

Kudla kwato

Tidla tilwane letiyaluka ngetulu kwemanti, tilwane letilula, ema urchins aselwandle kanye naletinye tilwane tasemantini letite imigogodla. Letinye tidla titjalo netilwane letindanda ngetulu kwemanti.

Kusakata

Tivela ngekushisa/kubandza naselwandle lolusendzaweni leshisako mhlaba wonkhe.

Tilwane letatiwako

Clown triggerfish - Balistoides conspicillum
Redfang triggerfish - Odonus niger
Titan triggerfish - Balistoides viridescens