Triggerfish

© Johan Boshoff

Igama lomndenazo elijayelekileko

Triggerfish

Igama lesayensi

Balistidae

Ubukhulu

Ingakhula beyibe yimitha eyodwa, ubuncani bazo ziba masenthimitha amatjhumi amathathu nahlanu.

Ikambiso Yokufanisa

Inomzimba obumbeke njengeqanda, ihloko enqophileko nomzimba orhunyelako ukuyela emsileni. Umsilayo uhlukaniseke kabili. Ilungu lemhlana laphambili ethaya ngalo linameva amabili abukhali, ambeswe sikhunjana sawo. Imihlobazo eminengi inamazinyo abukhali. Ilungu lemhlana kanye nelangaphasi ahlangana ngemva komzimba bese abumba izincantathu. Zinemibala ehlukileko kanye nokuhleleka kwayo kuhlukile.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni wama-Balistidae wakhiwe mikhakhawo elitjhumi nambili kanye nemihlobazo ematjhumi amane nambili. Zitholakala hlangana neemilo zamanzi. Inomugkhwa kanye nehliziyo embi. Amasasa nofana ameva welungu lemhlana abuthelelana ndawonye nasele isahlelwa. Zinendawana encani esidlekeni evikela uthuvi bayo, kanye nebantwini abatjuzako. Zibekela amaqanda esidlekeni.

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla phasi esithomeni samanzi, zidla iinlwanyana ezincani, ama-molluscs, sea urchins kanye nezinye zama-echinoderms. Ezinye zazo zidla ama-plankton.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba wezinga elifuthumeleko kanye nelitjhisako.

Imihlobazo ejayelekileko

Clown triggerfish - Balistoides conspicillum
Redfang triggerfish - Odonus niger
Titan triggerfish - Balistoides viridescens