Tilefish
Imfishiyetile

© Johan Boshoff

Ligama Lemndeni Lelatiwako

Tilefish (Imfishiyetile)

Ligama Lesayensi

Malacanthidae

Linani

Ingangelikhulu likhulu nemashumi lamabili nesihlanu, silinganiso silishumi nesiphohlongo ngemasentimitha.

Kutiveta

Tinemtimba lomise kwelishubu, lonciphako ngasemsileni. Tinhloko tato titindingilizi letincane. Luphiko lwangemuva luchubeka lukhule. Litsambo lelisendzaweni letiphefumula ngayo livalekile (incenye levalile). Timphiko temsila tijutjiwe kuhlukanisa letinye tilwane. Luphiko lwasesibunu lunematsambo lamabili. Tinencenye lemtfubi, nsundvu namphunga lelawulako.

Satiso Setintfo

Umndeni we Malacanthidae ufaka tinhlobo letisihlanu nemacembu etilwane letimashumi lamane nakubili. Tihlala esihlabatsini lenemigodzi leyakhiwe ngito. Tiphindze titfolwe kutimvutfu tematje letisele. Tibona kahle. Letinye tingajika libala kubhayizisa batingeli. Titfolwa titodvwa noma ngemacembu lamancane. Tisakateke emantini lavulekile emifula/elwandle.

Kudla Kwato

Tidla tilwane letindanda ngetulu kwemanti, tilwane letincane tasemantini, tibungu kanye netilwane letite imigogodla.

Kusakata

Tivela ngetinhlobo tekushisa/tekubandza naselwandle lolusendzaweni leshisako mhlaba wonkhe.

Tilwane Letatiwako

Red-stripe tilefish - Hoplolatilus marcosi
Sand tilefish - Malacanthus latovittatus
Stripetail tilefish - Malacanthus brevirostristitfolwa elwandle