Tilefish

© Johan Boshoff

Igama lomndenazo elijayelekileko

Tilefish

Igama lesayensi

Malacanthidae

Ubukhulu

Ingakhula beyibe ma-125cm, ubuncani bazo ziba masenthimitha alitjhumi nobunane.

Ikambiso Yokufanisa

Zinomzimba obumbeke njenge-cigar, orhunyelako ukuyela esiphethweni somsila. Inehloko encani erondo. Inelungu langemhlana eliqaqadako. Amevana asempumulweni asitha iintunjanezi.
Umsilayo wakheke njengeforogo keminye yemihlobazo. Amalungu wencenyeni ephasi anamevana amabili. Zinombala wemithunzi esarulana, ozotho kanye nomlotha ngiyo eyandileko.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni wama-Malacanthidae wakhiwe mikhakhawo emihlanu kanye nemihlobazo ematjhumi amane nambili. Ziphila esandeni emigodini ezizirhubhele yona, ziyatholakala nahlangana namatjana wangemanzini.
Zinelihlo elibukhali tle. Ezinye zakwabo zikghona ukutjhugulula umbala ngehloso yokuphepha amanaba ayingozi. Inokutholakala ngayinye nofana ngemihlambi eminengi. Zimhlobo obekelela amaqanda ngaphakathi komhlobo welwandle elivulekileko (Pelagic spawners).

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla iinlwanyana ezincani ezithayako, imizoka, kanye nezomhlobo onganamgoogodlha.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba wobujamo bezinga elifuthumeleko kanye nelipholileko.

Imihlobazo ejayelekileko

Red-stripe tilefish - Hoplolatilus marcosi
Sand tilefish - Malacanthus latovittatus
Stripetail tilefish - Malacanthus brevirostris