Slipper Lobster

© Johan Boshoff

Ligama lemndeni lelatiwako

Slipper lobster

Ligama lesayensi

Scyllaridae

Linani

Ingangemashumi lasihlanu emasentimitha, silinganiso singemashumi lamabili nesihlanu emasentimitha.

Kutiveta

Linye licembu lelikhulisiwe lwe antennae lelibukeka njengelifosholo. Umtimba mudze uncama njengemalobsters. Incenye yemilente isihlanu esigogweni lesicinile (emapulede lahlangene lavale umkhatsi wetigaba letintsatfu). Titifika kahle ngelibala lelinsundvu lokhanyako kanye namtfubi losansundvu lonemandla. Letinye tinabovu, luhlata losasibhakabhaka noma emalayini lamnyama kanye nemacashata.

Satiso setintfo

Umndeni we Scyllaridae ufaka tinhlobo letisiphohlongo kanye nemacembu etilwane letimashumi lasikhombisa nakunye. Tihlobene kakhulu nemaSpiny kanye nemaCoral lobsters. Tilwane letinakako kakhulu. Titingcwaba etindzaweni letinesihlabatsini kanye nasetimvutfwini. Tisakateke emantini lavulekile emifula/nelwandle.

Kudla kwato

Tidla tilwane letite ematsambo, tilwane letitfolwa elwandle/emantini, tibungu, ema echinoderms kanye netincetu tematje letigamukile.

Kusakateka

Tivela ngetinhlobo tonkhe tekushisa/tekubandza kanye nasetindzaweni letinelwandle letishisako emhlabeni wonkhe.

Tilwane letatiwako

Ridged slipper lobster (Scyllarides nodifer)
Shoveller crayfish (Scyllarides elizabethae)
Spanish slipper lobster (Scyllarides aequinoctialis)