Slipper Lobster

© Johan Boshoff

Igama lomndenazo elijayelekileko

Slipper lobster

Igama lesayensi

Scyllaridae

Ubukhulu

Ingakhula beyibe masenthimitha amatjhumi amahlanu, ubuncani bazo ziba masenthimitha amatjhumi amabili nahlanu.

Ikambiso Yokufanisa

Inezitho embili ezikulu ezifana neendevu kodwana ezibumbeke njengerharafu. Inomzinjana omude obumbeke njengewalezo ezijayelekileko. Inemilenze emihlanu ekhamba ngamibili ehlangene neqephe elimbese umzimbayo. Umzimbayo uhleleke kuhle ngemibala ezotho okukhanyako kanye nofipheleko nekungiwo owandileko. Ezinye zazo ziba nombala obovu, ohlaza sasibhakabhaka nofana imida enzima kanye namacatjhazana.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni wama-Scyllaridae wakhiwe ngemikhakha ebunane kanye nemihlobazo elitjhumi nekhomba. Zihlobene khulu nomhlobo obizwa nge-Spiny kanye ne-Coral lobsters. Mhlobo wesilwani esihlala siyelele khulu. Zizifihla ngaphasi kwesanda nazifuna ukuzivikela. Zitholakala esandeni kanye nahlangana namatjana wemalwandle. Zimhlobo obekelela amaqanda ngaphakathi komhlobo welwandle elivulekileko (Pelagic spawners).

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla ama-molluscs, iinlwanyana ezincani ezithayako, imizoka, kanye neemilo ezimihlobohlobo yangemanzini.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba wezinga elifuthumeleko kanye nelitjhisako.

Imihlobazo ejayelekileko

Ridged slipper lobster (Scyllarides nodifer)
Shoveller crayfish (Scyllarides elizabethae)
Spanish slipper lobster (Scyllarides aequinoctialis)