Shrimpfish

© Johan Boshoff

Ligama lemndeni lelatiwako

Shrimpfish

Ligama lesayensi

Centriscidae

Linani

Ingangelishumi nesihlanu ngemasentimitha, silinganiso simasentimitha lalishumi.

Kutiveta

Ticindzetelekile kakhulu, tinemtimba lomudze loncama lovalwe ngematsambo. Litsambo lekucala leliphiko lindze futsi likhaliphile, lwakheke ngemuva kwemtimba. Mabili ematsambo langetekile, lalamanye lasele emaphiko kanye nemaphiko lasemsileni onkhe asukile aya endzaweni lengaphasni yalemfishi. Libala lisuka kulelimhlophe kanye nemalayini lamnyama kuya kumftfubi lonemacashata lamnyama lasenhloko.

Satiso setintfo

Umndeni we Centriscidae ufaka tinhlobo letisihlanu nemacembu etilwane lalishumi nakutsatfu. Tibhukusha ngenhloko lebheke phansi. Titfolwa ematjeni nasetindzaweni letinetjani lobuselwandle. Tingena kahle ngekusebentisa lokuma kwati kanye nekunyakata kwalotjani belwandle natentela kubhaca. Tisakateke kakhulu emantini lavulekile elwandle/emifuleni.

Kudla kwato

Tidla titjalo netilwane letincane letindanda emantini.

Kusakata

Tivela ngetinhlobo tonkhe tekushisa/tekubandza nasetindzaweni letinelwandle letishisako mhaba wonkhe.

Tilwane letatiwako

Grooved shrimpfish (Centriscus scutatus)
Shrimpfish (Aeoliscus strigatus)
Speckled shrimpfish (Aeoliscus punctulatus)