Shrimpfish

© Johan Boshoff

Igama lomndenazo elijayelekileko

Shrimpfish

Igama lesayensi

Centriscidae

Ubungako

Ikhula beyibe masenthimitha alitjhumi nahlanu, ubuncani bazo ziba masenthimitha alitjhumi.

Ikambiso Yokufanisa

Inomzinjana opataleleko, omude kanye nombeswe sikhunjana esiwenza wakheke njengesitja. Ithanjana elihlabako lokuthoma lelungwini langemhlana ethaya ngalo lide begodu liyahlaba, litholakala emuva emzimbenayo. Kuthi amabili, walo ilungeli kanyenewomsila woke atjhidele emathunjini wefesi le. Imibalazo ihluka ukusuka komhlophe kanye nemida enzima ukuya kesarulana kanye namacatjhazana anzima ehloko.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni wama-Centriscidae wakhiwe mikhakhawo emihlanu kanye nemihlobazo elitjhumi nantathu. Zithaya ziqalise ihloo phasi. Zitholakala emarholorholweni wesanda kanye nahlangana notjani belwandle. Zinzinza ngokusebenzisa isakhiwo kanye notjani belwandle njengendlela yokuzifihla. Zimhlobo obekelela amaqanda ngaphakathi komhlobo welwandle elivulekileko (Pelagic spawners).

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla ama-zooplankton.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba wobujamo bezinga elifuthumeleko kanye nelipholileko.

Imihlobazo ejayelekileko

Grooved shrimpfish (Centriscus scutatus)
Shrimpfish (Aeoliscus strigatus)
Speckled shrimpfish (Aeoliscus punctulatus)