Seahorse
Lihhashi Laselwandle

© Johan Boshoff

Ligama Lemndeni Lelatiwako

Lihhashi Laselwandle

Ligama Lesayensi

Hippocampinae

Linani

Ingangelishumi nesiphohlongo ngemasentimitha, silinganiso singemasentimitha lasiphohlongo.

Kutiveta

Lomtimba ucindzetelekile kakhulu nematsambo lacinile. Indzawo lengaphansi icijile. Imphumulo yindze kanye nemsila lomudze tikusebentisa natibamba. Luphiko lungatsi luphansi ngasemuva lokuyindlela yekugcizelela kunyakata. Libala lihluka kusuka kulelimnyama kuya kulelimtfubi lokhanyako kantsi ngalesinye sikhatsi emabala laphinki noma laluhlata. Emahhashi aselwandle epygmy ikhula kusuka kumasentimitha lasihlanu.

Satiso Setintfo

Umndeni we Hippocampinae ufaka imfishiyeliphayiphi. Titfolwa etjanini lobuselwandle noma kusikhokha moya saselwandle ekugcineni kwematje. Libala lekubhaca lihle/likahle kahkhulu. Tingajika libala etikhatsini/etimeni letingakajwayeleki noma natiphazamisekile. Tibhukusha tibhekise imphumulo phansi. Lelendvuna itfwala lamacandza lafukamelwe ngesipatji lesimcoka lesisesiswini noma ngaletinye tilwane emsileni.

Kudla Kwato

Tidla tijalo netilwnane letincane letisemantini kanye netibungu tetimfishi.

Kusakata

Tivela kuwo onkhe ematropical nakumatropical lamancane lanelwandle mhlaba wonkhe.

Tilwane Letatiwako

Spotted seahorse
Hippocampus kuda
Thorny seahorse
Hippocampus histrix
Tigertail seahorse
Hippocampus comes