Seahorse

© Johan Boshoff

Igama Lomndenazo Elijayelekileko

Seahorse

Igama Lesayensi

Hippocampinae

Ubungako

Ingakhula beyibe masenthimitha alitjhumi nobunane, ubuncani bazo ziba masenthimitha abunane.

Ikambiso Yokufanisa

Umzimbayo upatalele khudlwana ngesakhiwe esifana nesitja. Incenye yesiphetho samathumbu ibukhali. Ipumudlwana ede kanye nomsila omude izisebenzisela ukubambela. Ilungu elingemhlana ethaya ngalo lehla nomhlana begodu linamandla khulu.
Imibalazo ihluka ukusuka konzima ukuya kokhanyako osarulana begodu kesinye isikhathi iba namacatjhazana abukhobe nofana ahlaza satjani. Imihlobo ebizwa ngama-Pygmy seahorses ikhula beyibe masenthimitha amahlanu.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni wama-Hippocampinae ifaka hlangana imihlobo ebizwa ngama-pipefish. Zitholakala hlangana notjani bamalwandle nofana phezu kwama-sea fans ukuyela encenyeni yesiphetho sesada yemalwandle ehlangahlanganeko. Ukuhleleka kwemibala yesikhumba sazo kuhle khulu.
Ivamise ukutjhugulula imibala ngaphasi kobujamo obungakajayeleki nofana lokha nazithuselweko. Zithaya ziqalise ipumulo phasi. Eduna idlala indima yokuthwala amaqanda abekelweko, khulukhulu ngesikhwanyana esisemathunjini nofana keminye yemihlobo esise msileni.

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla iinlwanyana ezincani ezithayako zangemanzini kanye neenmbungwana zeemfesi ezinye.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiyo yoke imihlobo yamalwandle womhlaba anobujamo abuphasi kobupholileko.

Imihlobazo Ejayelekileko

Spotted seahorse
Hippocampus kuda
Thorny seahorse
Hippocampus histrix
Tigertail seahorse
Hippocampus comes