Parrotfish

© Johan Boshoff

Ligama lemndeni lelatiwako

Parrotfish

Ligama lesayensi

Scaridae

Linani

Ingangemasentimitha lamashumi layimfica, silinganiso lesingemasentimitha lamashumi lamane nesihlanu.

Kutiveta

Tichazeka ngalamatinyo ato lahlangene lamakhulu, lakha/lenta ‘iparrot-‘ njengemlomo locijile. Imfishi lenkhulu, leyangekuncipha ngasemsileni, netimphiko letimise kwelisikela. Luphiko lolusetulu/ngemuva liyachubeka. Inemibala lehlukene. Letindvuna naletinsikati tinemibala lehlukene kakhulu.

Satiso setintfo

Umndeni we Scaridae ufaka tinhlobo letiyimfica kanye nemacembu etilwane letimashumi lasiphohlongo nemfica. Incenye yema wrasses. Tibhukusha kakhulu ngetimphiko letisemabeleni/esofinemo. Luphiko loluseceleni kwemsila/lolungatsi ngumsila lusetjentiselwa litubane lelifisha. Tiluma ematje kwentela kutsi tisitakale ekugayeni titjalo letincane letikhula emantini noma eceleni kwemanti.
Timcoka ngoba tikhokha lokucinile lokufana nesihlabatsi ematjeni lamahle. Tivala imitimba yato ngesikhumba lesitivikelako natilele ebusuku, lokucosha tilwane letitingelako. Tisakatekile letinsikati emantini lavulekile. Letinsikati tingajika/tigucukele kuletindvuna letiphilako umangabe lelendvuna ishona.

Kudla kwato

Tidla titjalo letincane letihluma eceleni noma ekhatsi emantini kanye nasematjeni asemantini.

Kusakateka

Tivela ngetinhlobo tonkhe tekushisa/tekubandza kanye nasetindzaweni letishisako letinelwandle mhlabawonkhe.

Tilwane letatiwako

Bicolour parrotfish (Cetoscarus bicolor)
Ember parrotfish (Scarus rubroviolaceus)