Parrotfish

© Johan Boshoff

Igama lomndenazo elijayelekileko

Parrotfish

Igama lesayensi

Scaridae

Ubukhulu

Ingakhula beyibe masenthimitha amatjhumi alithoba, ezincani zazo ziba masenthimitha amatjhumi amahlanu.

Ikambiso Yokufanisa

Zihlukanisekala lula ngamazinywazo amakhulu apakeleneko, begodu abumba isakhiwo esifana nomlomo we-parrot. Mhlobo wefesi ekulu, erhunyeleko ukuyela emsileni, kanye nomsila obumbeke njenge segere. Ilungu ethaya ngalo langemhlana liqaqada nomzimba. Inemiibala eminengi. Imibala yeseikazi neduna ihluka khulu.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni wama-Scaridae wakhiwe mikhakhawo elithoba kanye nemihlobawo ematjhumi abunane nethoba. Ilungu langemhlana ethaya ngalo ilisebenzisela ukukhuphula ibelo ekhamba ngalo. Ziluma amatjana abizwa nge-coral ukwenzela ukukghona ukugaya leso esibizwa nge-algae. Zibakhiqizi abaqathekileko abatjhiya uthuvi esandeni kanye kanye neemilweni zemanzini.
Zimbesa umzimbazo ngedaka nazilalako, nekungilo elizivikela emanabeni. Zimhlobo obekelela amaqanda ngaphakathi komhlobo welwandle elivulekileko (Pelagic spawners). Esikazi ikghona ukutjhuguluka ibe ngeduna nangabe eduna nebusako ifa.

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla iimilo ezibizwa nge-algae kanye nama-coral polyps.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba wezinga elifuthumeleko kanye nelitjhisako.

Imihlobazo ejayelekileko

Bicolour parrotfish (Cetoscarus bicolor)
Ember parrotfish (Scarus rubroviolaceus)