Needlefish
Imfishi Yenyalitsi

© Johan Boshoff

Ligama Lemndeni Lelatiwako

Needlefish (Imfishi Yenyalitsi)

Ligama Lelinye Lelatiwako

Houndfish, Halfbeaks

Ligama Lesayensi

Belonidae

Linani

Ingangemasentimitha lamashumi layimfica nesihlanu, silinganiso singemashumi lamatsatfu emasentimitha.

Kutiveta

Yindze ngekuma kwemtimba nenhloko lecijile. Inemihlatsi lemidze nematinyo lamancane langatsi yinyalitsi. Onkhe emaphiko ayo asembili kwencenye/hhafu yemtimba. Kute ematsambo emaphikweni, analokumhlophe losayisiliva lonelibala leliluhlata losasibhakabhaka, amnyama noma luhlata ngetulu.

Satiso Setintfo Tonkhe

Umndeni we Belonidae ufaka tinhlobo letilishumi kanye nemacembu etilwane lamashumi lamatsatfu nakune. Titfolwa eceleni kwangetulu kwelwandle. Libala lelisinika lona nguleliluhlata lelihle. Tingazubela emantini umatitfuswa. Umlomo wangetulu ukhona kufika ebudzeni lobuphelele nasetikhulile. Tiveta umlomo loyihhafu natibonwa. Tisakateke emantini lavulekile, emacandza anametseliswe etintfweni letindanda ngetulu kwemanti.

Kudla Kwato

Tidla tilwane letincane netitjalo letincane letindanda ngetulu kwemanti njengaleto lesetikhulakhulile kanye netimfishi letinsikati letincane naleto tilwanyana letibhukushako umasetikhulile.

Kusakata

Tivela ngetinhlobo tonkhe tekushisa/tekubandza kanye nasetindzaweni letishisako letinelwandle mhlabawonkhe.

Tilwane Letatiwako

Tropical halfbeak (Umlomo loyihhafu yasendzaweni leshisako) - Tylorsurus crocodilus