Needlefish

© Johan Boshoff

Igama Lomndenazo Elijayelekileko

Needlefish

Elinye Igama Ebizwa Ngalo

Houndfish, Halfbeaks

Igama Lesayensi

Belonidae

Ubukhulu

Ingakhula beyibe masenthimitha amatjhumi alithoba nahlanu, ubuncani bazo ziba massenthimitha amatjhumi amathathu.

Ikambiso Yokufanisa

Inomzimba owakheke njenge-cigar kanye nehloko encophileko. Inecncenye zemihlathi ezide kanye namazinyo afana neenalidi. Zoke izitho ethaya ngazo ziqale ngemuva pheze ngesiquntu somzimbayo begodu azinamathanjana ahlabakko. Encenyeni ephasi yomzimba zinombala osiliva okuqarheke ngomhlophe kanye nohlaza sasibhakabhaka, kuithi encenyeni ephezu ibenombala onzima nofana ohlaza satjani.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni wama-Belonidae wakhiwe mikhakhawo elitjhumi kanye nemihlobazo ematjhumi amathathu nane. Zitholakala phasi eduze nesithomo selwandle. Imibalazo izipha ubuhle besikhumba sazo. Zikghona ukweqa nazithuselweko. Incenye yomlomo engehla ifinyelela ubukhulu bayo obaneleko kwaphela nasele ikhule ngokwaneleko. Ibonakala inesiquntu somlomo. Amaqandazo ziwabekelela ezintweni ezinganabulawulo, begodu zimhlobo obekelela amaqanda ngaphakathi komhlobo welwandle elivulekileko (Pelagic spawners).

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla ama-plankton nazisese zincani kanye neemfesana ezincani nemihlotjana ethayako emincani yeenlwanyana efana nama-crustaceans nasele zikhulileko.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiyo yoke imihlobo yamalwandle wobujamo obufuthumeleko umhlaba zombelele.

Imihlobazo Ejayelekileko

Tropical halfbeak - Tylosurus crocodilus