Mullets

© Johan Boshoff

Ligama Lemndeni Lelatiwako

Mullets

Lelinye Lelatiwako

Grey mullets (iMullets lemphunga)

Ligama Lesayensi

Mugilidae

Linani

Ingangemasentimitha lamashumi layimfica, silinganiso singemasentimitha lamashumi lasihlanu.

Kutiveta

Umtimba loyindingilizi lendze nekugcina kwayo ndzawototimbili letinciphako. Mabili emaphiko angemuva lamancanyana lahlukanisekile kahle. Umsila uyahhuka. Imilomo lemincane lenetindzebe leticinile kanye nematinyo lamancane. Tite emalayini labonakalako. Tivame kunelibala lelisiliva lelinamtfubi, mhlophe noma nsundvu noma emalayini.

Satiso Setintfo Tonkhe

Umndeni weMugilidae ufaka tinhlobo letilishumi nesikhombisa kanye nemacembu lamashumi lasikhombisa nakubili. Lesetikhulile letindzala titfolwa emantini lashona kancane ngemuva kwemagagasi. Lesetikhulakhulile tingangemasentimitha lamabili tibhace emifuleni levulekile. Ngalesinye sikhatsi tiphazamiseka negoldfish. Tibanjwa ngekutsengiselwana. Tisakateke emantini lavulekile.

Kudla Kwato

Tidla titjalo letincane letihluma emantini noma eceleni kwemanti, ticucu tematje, tilwanyana,emacandza etimfishi kanye netilwane letincane netitjalo letindanda ngetulu kwemanti.

Kusakata

Tivela ngetinhlobo tonkhe tekushisa/tekubandza nasetindzaweni letishisako letinelwandle mhlaba wonkhe.

Izinhlobo Ezejwayelekile

Flathead mullet - Mugil cephalus
Groovy mullet - Liza dumerilii
Southern mullet - Liza richardsonii