Mullets

© Johan Boshoff

Igama Lomndenazo Elijayelekileko

Mullets

Elinye Igama Ebizwa Ngalo

Grey mullets

Igama Lesayensi

Mugilidae

Ubukhulu

Ingakhula beyibe masenthimitha amatjhumi alithoba, ubuncani bazo buba masenthimitha amatjhumi amahlanu.

Ikambiso Yokufanisa

Inomzinjana omude obumbeke wabarondo kuthi womabili amahlangothi arhunyele. Inezitho ethaya ngazo zangemhlana ezimbili ezihlukeneko. Umsilayo wakheke njenge forogo. Inomlonyana omncani kanye neencenye zawo ezimatsikana namazinyo amancani. Ayinawo umuda obonakala khulu wemahlangothini. Kanengi ziba nombala osiliva, ovangene nosarula, omhlophe nofana ozotho nofana imida ehlelekileko.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni wama-Mugilidae wakhiwe mikhakhawo elitjhumi nekhomba kanye nemihlobazo ematjhumi alikhomba nambili. Umhlambazo omkhulu unokutholakala emanzini angatjhingi khulu ngemva kwamagagasi. Amadzinyanazo anobukhulu obungaba masenthimitha amabili azifihla ngemaqadi kwamanzi. Kesinye isikhathi zinokuhlangahlanganiswa nomhlobo obizwa ngama-goatfish. Zibanjelwa ukuthengiswa. Zimhlobo obekelela amaqanda ngaphakathi komhlobo welwandle elivulekileko (Pelagic spawners).

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla iimillo zangemanzini ezifana nama-algae, detritus, iinunwana, amaqanda weemfesi kanye nama-plankton.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiyo yoke imihlobo yamalwandle wobujamo obufuthumeleko umhlaba zombelele.

Imihlobazo Ejayelekileko

Flathead mullet - Mugil cephalus
Groovy mullet - Liza dumerilii
Southern mullet - Liza richardsonii