Mopane Tree
Sihlahla se Mopane

© Shem Compion

Ligama

Mopane (Colophospermum mopane)

Inchazelo

Letinye tindlela/tihloko letitsite te sihlahla se Mopane tingabateka-lelicembe lelimise kwelivivane, letiluhlata lokhanyako nativela kepha tijike tiye ku kaleidoscope emabala elikwindla emuva kwesikhatsi. Lena mibala ichaza lendzawo tinyanga letinyenti emnyakeni. Incumbi yetitjalo ngatinye tinemahlanga lamanengi phindze asakateke abheka etulu ngendlela lencane lemise kwa V, ngendlela levulekile kabanti, ayindingilizi kepha tichobo tigcagcene. Leligcolo liyakhanya kuya kumphunga lotopele ngelibala phindze tinelilayini lelincama leligubhile.
Letinye tihlahla te Mopane titfola budze lobumamitha lamashumi lamabili nesihlanu, ikakhulu esihlabatsini. Uma timo tingavumelani, tihlahla teMopane letincane tatiwa njenge ‘Mopane lehwayako’ bese endzaweni kutsiwa si ‘gumane’. Ayabonakala kakhulu. Leligcolo lelinelilayini leliphansi liyacaca. Emahlanga lamadzala amphunga lokhanyako bese lamancane amnyamana. Mabili emacembe avela ehlangeni linye. Tifana netimphiko teluvivane.

Timbali ne Titselo

Timbali teMopane timtfubi-luhlata, tincane futsi atinakeki futsi titalwa ngekuhlangana eceleni kwemahlumela emuhlwa. Sitselo sesihlahla se mopane sifaka sigogo lesipatalele lesisikhumba, sicishe samise kwe tinso. Siluhlata ekucaleni, siphetse inhlanyelo yinye leshwaphene lenemacabhacabha lanambutelako. Timbali tivela kusuka ngenyanga yeNgongoni kuya enyangeni yaBhimbidvwane. Titselo tivela kusuka ngenyanga yaMabasa kuya enyangeni yeNhlaba.

lapho titfolakala khona

Letihlahla teMopane tise Ningizimu Afrika, Botswana nase Namibia.

Ligama Lelathini

Lesihlahla se Mopane sibambele iMopane Moth (Gonimbrasia belina) lesimcoka kakhulu etidzingweni tekudla kwebantu labanengi labase Afrika. Sibungu salelivivane, lesatiwa njenge Sibungu se Mopane, siyavunwa siphindze sidliwe njengoba sinjalo noma somiswe kwentela kudla kwelikusasa. Lesigodvo sesihlahla seMopane naso sisetjentiswe kakhulu etintfweni tasetindlini ngelibala laso nesikhatsi, njengoba sicinile asitsandvwa ngumuhlwa, sikahle ekusisebentiseni kufenisi.