Moorish Idols
Sithixo se Moorish

© Johan Boshoff

Ligama Lemndeni Lelatiwako

Moorish idol (Sithixo se Moorish)

Ligama Lelatiwako Lelinye

Crowned scythe

Scientific name

Zanclidae

Linani

Ingengemasentimitha lamabili nesihlanu, silinganiso singemasentimitha lamashumi lamabili.

Kutiveta

Ticindzetelekile, tinemtimba lomise kwe diski. Timphiko letincane letinemigogodla letichubekela kuncenye lebitwa ngekutsi yiphilomantis lechubekako. Inemphumulo lendze lesalishubhu nemlomo lomudze kanye nalokucijile lokungatsi litinyo. Sicu lesincane lesifana neluphondvo lesingasemehlweni. Emabhandle lanalokumhlophe, lokumnyama kanye namtfubi.

Satiso Setintfo Tonkhe

Umndeni we Zanclidae ufaka luhlobo lunye kanye nelicembu linye lesilwane. Ngalesinye sikhatsi tisanganiswa baholi labadzala/labafundzako. Titfolwa eceleni kwematje asemantini. Loluphiko lolufana nelisikela liyangekuncipha uma ikhula. Ijika libala kwentela kudonsa libala ebusuku umatiphumulile. Tivame kubonwa titodvwa noma ngatimbili etukwematje. Tihlala ndzawonye imphilo yato yonkhe. Tisakateke emantini lavulekile letinsikati noma emacandza.

Kudla Kwato

Tidla tipontji, tilwane taselwandle kanye netilwane letite imigogodla letindanda etukwemanti.

Kusakata

Tivela ngetinhlobo tonkhe tekushisa/tekubandza kanye nasetindzaweni letishisako letinelwandle mhlabawonkhe.