Moorish Idols

© Johan Boshoff

Igama Londenazo Elijayelekileko

Moorish idol

Elinye Igama Ebizwa Ngalo

Crowned scythe

Igama Lesayensi

Zanclidae

Ubukhulu

Ingakhula beyibe masenthimitha amatjhumi amabili nahlanu, ubuncani bazo bubamasenthimitha amatjhumi amabili.

Ikambiso Yokufanisa

Inomzimba opataleleko obumbeke wabarondo. Umhlanayo unezitho zokuthaya ezincani ezilulekela bezibe kwanga sibebhe somhlobo obizwa nge-philomantis. Inepumulo ede ebumbeke njenge tjhubhu nomlomo oyintunja ekudlwana kanye namazinyo abutheleleko. Inephonjwana elincani epandla ngehla kwamehlo. Inemibala ebonakala khudlwana emhlophe, enzima kanye nesarulana.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni wama-Zanclidae wakhiwe mukhakha munye kanye nomhlobawo owodwa. Kesinye isikhathi unokuhlangahlanganiswa nophila ngomhlambi obizwa nge-Coachman. Zitholakala hlangana neemilo ezivalekileko. Umsilayo ethaya ngawo owakheke njengesegere uyancipha ngokuya kwesikhathi nayikhulako.
Zitjhugulula imibala ifiphale ebusuku nazilalako nalokha ziziphumulela. Zivamise ukubonwa ngayinye nofana ngambili ngehla kweemilo zemanzini. Esikazi neduna zihlangana njalo ngaphandle kokujama. Zimhlobo obekelela amaqanda ngaphakathi komhlobo welwandle elivulekileko (Pelagic spawners).

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla ama-sponges, tunicates kanye neenlwanyana zangemanzini zomhlobo onganamgogodlha.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiyo yoke imihlobo yamalwandle wobujamo obufuthumeleko umhlaba zombelele.